แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวาณี

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวาณี 5 ปีล่าสุด

Year Academic 36
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053421 ชื่อวิชา Packaging in Food Industry,8 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน แหล่งทุน :ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ,1 ต.ค. 2006 - 23 ก.ย. 2008
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน แหล่งทุน :ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ,1 ต.ค. 2006 - 30 ก.ย. 2008
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053331 ชื่อวิชา Packaging Dynamics,1 พ.ย. 2010 - 28 ก.พ. 2011
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053331 ชื่อวิชา Packaging Dynamics,1 พ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การศึกษาสภาวะการขนส่งทางรถบรรทุกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แหล่งทุน :Michigan State University,1 ต.ค. 2005 - 30 ก.ย. 2006
2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การศึกษาสภาวะการขนส่งทางรถบรรทุกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แหล่งทุน :Michigan State University,1 ต.ค. 2005 - 30 ก.ย. 2006
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Consumer Research Technique for Product Development,30 ก.ย. 2009 - 2 ต.ค. 2009
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053331 ชื่อวิชา Packaging Dynamics,1 พ.ย. 2011 - 29 ก.พ. 2012
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 30 ต.ค. 2009
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน แหล่งทุน :ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ,1 ต.ค. 2006 - 30 ก.ย. 2008
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053425 ชื่อวิชา Packaging & Distri. of Agricultural Produces,1 ม.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053425 ชื่อวิชา Packaging & Distri. of Agricultural Produces,6 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การพัฒนาฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร แหล่งทุน :ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ,1 ต.ค. 2005 - 30 ก.ย. 2006
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053421 ชื่อวิชา Packaging in Food Industry,7 มิ.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053421 ชื่อวิชา Packaging in Food Industry,8 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน แหล่งทุน :ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ,2 ต.ค. 2006 - 30 ก.ย. 2008
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053425 ชื่อวิชา Packaging & Distri. of Agricultural Produces,10 มิ.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013
2004 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ไม่มี แหล่งทุน :Michigan State University,2 ม.ค. 2004 - 28 ธ.ค. 2007
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053331 ชื่อวิชา Packaging Dynamics,3 ต.ค. 2011 - 29 ก.พ. 2012
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ไม่มี แหล่งทุน :ไม่มี,8 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,8 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054551 ชื่อวิชา Development of Agro-Industrial Product,1 ธ.ค. 2009 - 10 ธ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052424 ชื่อวิชา Fruit & Vegetable Technology,18 พ.ย. 2008 - 18 พ.ย. 2008
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054699 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 2 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 2 ต.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาฟิล์มต้านจุลินทรีย์ แหล่งทุน :สวทช.,4 ส.ค. 2008 - 31 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054699 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 4 ก.ย. 2009
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052202 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,26 ม.ค. 2012 - 27 ม.ค. 2012
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Effect of Temperature Fluctuation during Transportation on the Quality แหล่งทุน :KURDI,1 มิ.ย. 2009 - 31 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054651 ชื่อวิชา Advanced Agro-Industrial Product Development,25 ส.ค. 2009 - 25 ส.ค. 2009
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053421 ชื่อวิชา Packaging in Food Industry,10 มิ.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ไม่มี แหล่งทุน :ไม่มี,19 ก.ย. 2014 - 20 ก.ย. 2014
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053582 ชื่อวิชา Advanced Biopolymer Technology,1 ก.พ. 2018 - 13 เม.ย. 2020
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053421 ชื่อวิชา Packaging in Food Industry,6 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน แหล่งทุน :ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ,1 ต.ค. 2006 - 30 ก.ย. 2008