แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของประภาส

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของประภาส 5 ปีล่าสุด

Year Academic 51
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051334 ชื่อวิชา Biochemical Engineering,1 ธ.ค. 2009 - 26 ก.พ. 2010
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051334 ชื่อวิชา Biochemical Engineering,1 พ.ย. 2011 - 29 ก.พ. 2012
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตผงอินูลินสกัดจากหัวแก่นตะวันในระดับนำร่องพร้อมทั้งการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,20 พ.ค. 2013 - 29 พ.ค. 2015
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มผลผลิตพืชไร่ (มันสำปะหลัง),8 ก.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2009
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน แหล่งทุน :สวพ,3 ม.ค. 2012 - 1 ก.พ. 2013
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มผลผลิตพืชไร่, พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์,9 ก.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้สารควบคุมการออกดอกร่วมกับการเพิ่มแสงไฟที่มีผลต่อการออกดอกของแก้วมังกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา แหล่งทุน :งบสถานีวิจัยเขาหินซ้อน,1 ธ.ค. 2010 - 31 ต.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง,19 ต.ค. 2009 - 29 ก.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง การคัดเลือกมันสำปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูก,8 ก.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง,17 พ.ค. 2010 - 2 มิ.ย. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการประเมินเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน : สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การทำมันเส้นสะอาด และการทำอาหารหมักจากใบมันสำปะหลัง,3 ก.พ. 2009 - 5 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ปัญหาของเกษตรกรรายย่อย ทางเลือกและการดำรงอยู่,24 มิ.ย. 2009 - 24 มิ.ย. 2009
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิจัยตามแนวพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง,27 เม.ย. 2012 - 27 เม.ย. 2012
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตและจำหน่ายของเกษตรกรบนพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว แหล่งทุน :วช.,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีของ มก.(ห้วยบง 80) ร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ,28 ก.พ. 2011 - 28 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยมันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยมันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง,1 ต.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยมันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยมันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2013
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยมนสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2013
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยมันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2013
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังเฉพาะเขตสภาพแวดล้อม แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2013
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยมันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน แหล่งทุน :สวพ,3 ม.ค. 2012 - 2 ม.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มผลผลิตข้าวโพด และมันสำปะหลัง,14 ก.ค. 2012 - 14 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้ทนต่อสภาวะแห้งแล้ง และการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้ง แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.ย. 2012 - 30 ก.ย. 2015
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มผลผลิตข้าวโพด และมันสำปะหลัง,14 ก.ค. 2012 - 14 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพมันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยเขาหินซ้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง,23 ต.ค. 2012 - 23 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัย และพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัย และพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด แหล่งทุน :ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,1 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัย และพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด แหล่งทุน :ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,1 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด แหล่งทุน :สวทช,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2014
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อทนต่อสภาวะแห้งแล้ง และการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้ง แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด แหล่งทุน :ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,1 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2015
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ธ.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพมันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีลพบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :มันสำปะหลัง,8 ม.ค. 2013 - 8 ม.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัย และพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพ แหล่งทุน :สวพงมก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : ผลของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และการใช้ร่วมกันที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพผลของน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2013 - 30 ต.ค. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2015

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหารของประภาส 2 ปีล่าสุด

Year Policy 5
2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มก. การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังพันธุ์ดีของ มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2013
2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด การใช้ประโยชน์ :การนำข้อเสนอแนะจากการวิจัยไปสู่การทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อในการส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายให้กับเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์,25 ม.ค. 2010 - 26 ม.ค. 2010
2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มก. การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดีของ มก.,1 ต.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มก. การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังพันธุ์ MKULB 08-2-32 ,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :กำหนด และแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของประภาส 5 ปีล่าสุด

Year Public 25
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :นิทรรศการงานวิจัย: บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2554 ณ อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ,28 ม.ค. 2011 - 5 ก.พ. 2011
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย การใช้ประโยชน์ :จัดแสดงผลงานในงาน มหกรรมวิชาการ สกว.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”วิจัยตามรอยพระยุคลบาท: สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554,20 มิ.ย. 2012 - 24 มิ.ย. 2012
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกร การใช้ประโยชน์ :นำเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัย การให้แสง,1 ต.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังพันธุ์ดึ(ห้วยบง 80)และเทคโนโลยีการผลิต,1 ต.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดีของ มก.,1 ต.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :การใช้ธาตุอาหารรองเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง,1 ต.ค. 2010 - 5 ม.ค. 2012
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยเขาหินซ้อน การใช้ประโยชน์ :ปลุกแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ,1 ต.ค. 2009 - 31 ต.ค. 2012
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวืจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :1.จัดฝึกอบรม แนะนำพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรนำไปปลูก,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การนำ Gypsum, Chicken Manure and Chemical Fertilizer มาใช้ในสถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวันเชิงบูรณาการ (Jerusalem artichoke) งานจัดแสดงนวัตกรรม “นวัตกรรมเพื่อประชาชน” งานเกษตรแฟร์ ประจำ ปี พ.ศ. 2555 อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ นิทรรศการ กลุ่ม 6 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ,30 พ.ค. 2012 - 7 มิ.ย. 2012
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ลานมันสำปะหลัง และโรงแป้งมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์แนะนำของโครงการ ฯ,1 ต.ค. 2011 - 13 ก.ย. 2012
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผุ้ปลูกมันสำปะหลัง ลานรับซื้อมันสำปะหลัง โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลัง,30 ก.ย. 2010 - 13 ก.ย. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลัง MKULB 08-1-49,2 ม.ค. 2012 - 13 ธ.ค. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังพันธุ์ มก ๗๒,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลุกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 72,1 พ.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลัง พันธุ์ MKULB 08-2-45,1 พ.ค. 2012 - 28 ก.พ. 2013
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 72,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานนีวิจัยลพบุรี, สถานีวิจัยเขาหินซ้อน, สถานีวิจัยกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 72,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2014
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยเขาหินซ้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ การใช้ประโยชน์ :ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และการใช้ร่วมกันที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพผลของน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :ต้นมันสำปะหลังพันธุ์ “เกษตรศำสตร์ 75”,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2020
2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลัง “พันธุ์เคยู – โคราช”,1 ต.ค. 2016 - 31 ต.ค. 2019
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยเขาหินซ้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลัง และเทตโนโลยี,1 ต.ค. 2011 - 1 ก.ย. 2015
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลัง และเทตโนโลยี,1 ต.ค. 2011 - 1 ก.ย. 2015
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังผลผลิตสูงพันธุ์ MKULB 08-2-45,21 มี.ค. 2012 - 31 มี.ค. 2013
2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี บุรีรัม กาฬสิน ลพบุรี และเพชรบูรณ์ การใช้ประโยชน์ :พันธุ์ มันสำปะหลัง เกษตรศำสตร์ 75,10 เม.ย. 2015 - 30 ธ.ค. 2016

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของประภาส 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 17
2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การใส่ปุ๋ยมูลไก่ยิบซั่มและปุ๋ยเคมี ,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2010
2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ข้อมูพื้นฐานสำหรับคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เพื่อผสมพันธุ์,30 ก.ย. 2008 - 16 ต.ค. 2009
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี การใช้ประโยชน์ :เกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกรนำผลงานวิจัยไปปรับใช้,1 ต.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี การใช้ประโยชน์ :เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี มีการคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูก,7 ก.ย. 2009 - 2 มิ.ย. 2010
2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันเส้นสะอาดและอาหารหมัก,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2010
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :นำพันธุ์มันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีของ มก.(ห้วยบง 80)ไปผลิตเพื่อจำหน่าย,1 ต.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :อัตราปุ๋ยที่ได้จากงานวิจัยไปปรับใช้,1 ต.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2011
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มก. การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังพันธุ์ดีของ มก.,1 ต.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มก. การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่,4 พ.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2013
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกร ลานรับซื้อมันสำปะหลัง โรงผลิตแป้งมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์แนะนำของโครงการ ฯ,1 ต.ค. 2011 - 13 ก.ย. 2012
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ลานรับซื้อมันสำปะหลัง โรงแป้งมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลัง,30 ก.ย. 2010 - 13 ก.ย. 2012
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลัง MKULB 08-1-49,2 ม.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2015
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังพันธุ์ มก ๗๒,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานนีวิจัยลพบุรี, สถานีวิจัยเขาหินซ้อน, สถานีวิจัยกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังพันธุืเกษตรศาสตร์ 72,1 ก.ย. 2012 - 30 ก.ย. 2015
2014 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :ต้นมันสำปะหลังพันธุ์ “เกษตรศำสตร์ 75”,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2020
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังผลผลิตสูงพันธุ์ MKULB 08-2-45,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2015
2016 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี บุรีรัม กาฬสิน ลพบุรี และเพชรบูรณ์ การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลัง เกษตรศาสตร์ 75,10 เม.ย. 2016 - 30 ธ.ค. 2016