Person Image

  Education

  • วศ.บ.(Agricultural Engineering), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • M.S. (Agricultural Engineering), University of the Philippines , PHILIPPINES
  • Ph.D.(Agricultural Engineering), Kansas State University , U.S.A.

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของธัญญะ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของธัญญะ 4 ปีล่าสุด

  Year Academic 7
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 208474 ชื่อวิชา Fluid Power,1 พ.ย. 2008 - 31 มี.ค. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประยุกต์ใช้เครื่องแยกก๊าซไฮโดรเจนร่วมกับรถยนต์ดีเซลเพื่อการประหยัดพลังงานและลดมลพิษ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนงานวิจัยวิทยาเขตศรีราชา,1 ก.ค. 2010 - 31 ม.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208331 ชื่อวิชา Internal Combustion Engines,20 ก.พ. 2012 - 2 มี.ค. 2012
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01005201 ชื่อวิชา Farm Engine & Farm Machinery,10 ส.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01005201 ชื่อวิชา Farm Engine & Farm Machinery,4 ม.ค. 2010 - 26 ก.พ. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01005201 ชื่อวิชา Farm Engine & Farm Machinery,9 ส.ค. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208499 ชื่อวิชา Mechanical Engineering Project,5 พ.ย. 2012 - 1 มี.ค. 2013