แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอุณารุจ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอุณารุจ 3 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มูลนิธิโครงการหลวง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2551,21 พ.ย. 2008 - 21 พ.ย. 2008
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 1,27 มี.ค. 2009 - 29 มี.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401492 ชื่อวิชา Reading in Botany,22 ก.ค. 2009 - 22 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว:หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7,19 ส.ค. 2009 - 20 ส.ค. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008431 ชื่อวิชา Plant Parasitic Nematodes,8 มิ.ย. 2010 - 31 ต.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008431 ชื่อวิชา Plant Parasitic Nematodes,6 มิ.ย. 2010 - 31 ต.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008431 ชื่อวิชา Plant Parasitic Nematodes,7 มิ.ย. 2010 - 24 ต.ค. 2011