แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของประเทือง

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของประเทือง 1 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031492 ชื่อวิชา Pro.of Disease-free Plant from Tissue Culture,6 ก.ย. 2016 - 13 ก.ย. 2016