Person Image

  Education

  • Ph.D.(Marine Science), James Cook U.of North Queensland, ออสเตรเลีย, 2539
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2534
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2532

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของธรณ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของธรณ์ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 10
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002498 ชื่อวิชา Special Problems,9 ต.ค. 2007 - 25 มี.ค. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 255432 ชื่อวิชา Reptantia,9 ต.ค. 2007 - 26 ก.พ. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร,15 ม.ค. 2008 - 19 ก.พ. 2008
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255413 ชื่อวิชา Crab,4 ม.ค. 2012 - 11 ม.ค. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255413 ชื่อวิชา Crab,21 ม.ค. 2013 - 28 ม.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255413 ชื่อวิชา Crab,5 ธ.ค. 2012 - 12 ธ.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255498 ชื่อวิชา Special Problems,30 พ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255432 ชื่อวิชา Reptantia,4 ก.พ. 2014 - 7 ก.พ. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255432 ชื่อวิชา Reptantia,4 ก.พ. 2014 - 7 ก.พ. 2014
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255582 ชื่อวิชา Sustainable Utilization of Marine Resources,7 ธ.ค. 2011 - 7 ธ.ค. 2011