Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(คหกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2527

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของบุญมา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของบุญมา 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 3
  2004 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052314 ชื่อวิชา Principles of Food Analysis,8 พ.ย. 2004 - 8 พ.ย. 2004
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ให้สัมภาษณ์การวิจัยเรื่อง นโยบายและผลกระทบฃองการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย,15 มี.ค. 2007 - 15 มี.ค. 2007
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสมุทรสงคราม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :มาตรฐานและกฎระเบียบของการผลิตอาหารฮาลาล,3 ส.ค. 2009 - 9 ส.ค. 2009

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของบุญมา 2 ปีล่าสุด

  Year Public 3
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนบ้านต้นแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ การใช้ประโยชน์ :เจ้าหน้าที่อาสาแรงงานที่เข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นำความรู้และวิธีการทำข้าวผักแท่งที่ได้รับมาถ่ายทอดสู่กลุ่มแม่บ้านเพื่อผลิตจำหน่าย,3 ต.ค. 2015 - 4 ต.ค. 2015
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย จ.จันทบุรี การใช้ประโยชน์ :วิทยากร บรรยายเรื่อง คุณค่าทางสุขภาพของผักและอาหารท้องถิ่น,18 มี.ค. 2011 - 18 มี.ค. 2011
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :food industry network co.,ltd. การใช้ประโยชน์ :วิทยากรบรรยาย เรื่องผลิตภัณฑ์อาหารสร้างสุขภาพ: เรียนร้จากต้นแบบเพื่อการพํฒนา,5 มี.ค. 2011 - 5 มี.ค. 2011