Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2523
  • M.Sc.(Nutrition), Texas Womens University, สหรัฐอเมริกา, 2527
  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเนตรนภิส

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของเนตรนภิส 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 18
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :มุมมองกล้วยแห่งชีวิต หัวข้อ เรื่อง “การแปรรูปกล้วยและการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน”,14 ส.ค. 2009 - 14 ส.ค. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บิสกิตและคุกกี้ถั่วแดง ภายใต้หลักสูตร ขนมอบเพื่อสุขภาพ ,22 เม.ย. 2010 - 22 เม.ย. 2010
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :แผนอาหารและโภชนาการเชิงรุก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เรื่อง การพัฒนาการผลิตขนมขบเคี้ยวต้นแบบเพื่อสุขภาพสำหรัในการประชุม “เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานกลุ่มเครือข่ายควบคุมและป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็ก” บเด็ก ,8 ม.ค. 2007 - 8 ม.ค. 2007
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงสูตรเพื่อลดปริมารนำตาล และไขมันในผลิตภัณฑ์ขนมผิงเกษตร (คุกกี้ หนูช้อย) แหล่งทุน :ภายใตโครงการหลัก เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับเด้กเชิงอุตสาหกรรม สนับสนุนโดย สสส.,1 ม.ค. 2008 - 31 ต.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมโภชนาการแห่ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับภาคีเครือข่ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บรรยายในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 3 เรื่อง "ภาคีร่วมใจ โภชนาการไทยมั่นคง" อภิปรายใน Symposium เรื่องโภชนาการเชิงรุก: ปลุกพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทารกและเด็ก หัวข้อ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็กที่ได้มาตรฐานทางโภชนาการในระดับอุตสาหกรรม" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบแทค บางนา กรุงเทพมหานคร,3 ต.ค. 2008 - 3 ต.ค. 2008
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาแป้งกล้วยน้ำว้าที่มีสมบัติพรีไบโอติก และต้านอนุมูลอิสระสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารว่างเพื่อสุขภาพ แหล่งทุน :วช.,1 มิ.ย. 2010 - 31 พ.ค. 2011
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ในการเสาวนา เรื่อง “ขนม และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ภายใต้ หัวเรื่อง การขับเคลื่อนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน กรณีเด็กและวัยรุ่น” ,22 พ.ค. 2009 - 22 พ.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลลำลูกกา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เรื่อง สุขาภิบาลอาหารและโภชนาการเพื่อการเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มอ่อนหวานในโรงเรียน,27 ต.ค. 2009 - 28 ต.ค. 2009
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176692 ชื่อวิชา Qualitative Research in Vocational Education,17 ส.ค. 2015 - 17 ส.ค. 2015
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :งานเสวนา เรื่อง การแปรรูปกล้วยและการใช้ประโยชน์จากกล้วยในชีวิตประจำวัน,14 ส.ค. 2009 - 14 ส.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พันธุ์กล้วย ระยะเวลาบ่ม และกรรมวิธีการทำให้แห้ง : ผลต่อปริมาณ resistant starch อัตราการย่อยด้วยเอนไซ แหล่งทุน :สกว.,1 ส.ค. 2008 - 31 ต.ค. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฝึกอบรมเรื่อง บิสกิตและคุกกี้ถั่วแดง ภายใต้หลักสูตร ขนมอบเพื่อสุขภาพ ,22 เม.ย. 2010 - 22 เม.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฝึกอบรมเรื่อง บิสกิตและคุกกี้ถั่วแดง ภายใต้หลักสูตร ขนมอบเพื่อสุขภาพ ,22 เม.ย. 2010 - 22 เม.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :รายการ “คนสู้โรค” ออกอากาศทางสถานีทีวีไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :“เครื่องดื่ม “ลดน้ำตาล” ทำจากผลไม้ พืชผักสมุนไพร” ,27 เม.ย. 2010 - 27 เม.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีอนามัยตำบลแม่ลอยและ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสันทรายอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สุขาภิบาลอาหารและโภชนาการเพื่อการเตรียม เครื่องดื่มอ่อนหวาน สำหรับกลุ่มแม่บ้าน ผู้ประกอบการอาหาร และ ครูผู้รับผิดชอบด้านอาหารกลางวันนักเรียน ,29 มี.ค. 2010 - 30 มี.ค. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาธารณสุขจังหวัดน่าน และแผนรณรงค์เพื่อเด็กไทยไม่กินหวาน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ไขความลับเรื่องอาหารกับทันตสุขภาพ ณ โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ. น่าน,23 พ.ค. 2011 - 24 พ.ค. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ชุดอาหารกลางวัน ,30 พ.ย. 2010 - 2 ธ.ค. 2010
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การถนอมอาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตุดิบทางการเกษตรตามหลักโภชนาการ,27 พ.ย. 2012 - 29 พ.ย. 2012

  Policy

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหารของเนตรนภิส 1 ปีล่าสุด

  Year Policy 2
  2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การใช้ประโยชน์ :หลักเกณฑ์การรับรองอาหารลดนำตาล ไขมัน โซเดียม,26 ก.พ. 2009 - 1 ต.ค. 2009
  2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นข้อมูลประกอบการประชุมเพื่อผลักดันให้การกำหนดนโยบายให้มีการลดปริมาณนำตาลในอาหารเสริมสำหรับเด็กของแผนงานรณรงค์เพื่อเด็กไทยไม่กินหวาน กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,25 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของเนตรนภิส 5 ปีล่าสุด

  Year Public 19
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :รายการ Happy & Healthy โดยโรงพยาบาลวิภาวดี คลื่น FM 102 MHZ การใช้ประโยชน์ :ขนมเด็กและการเลือกขนมที่ดีต่อสุขภาพ ,24 ม.ค. 2009 - 24 ม.ค. 2009
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิทยุ มก. การใช้ประโยชน์ :ขนมเด็กเพื่อสุขภาพ,18 ม.ค. 2008 - 18 ม.ค. 2008
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท บลู อิงค์ มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด การใช้ประโยชน์ :ประโยชน์การบริโภคกล้วยเพื่อสุขภาพ,1 ก.ค. 2009 - 31 ก.ค. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือพิมพ์ "โฟสต์ทูเดย์" การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ในบทความ เรื่อง กินกล้วยเพื่อสุขภาพกัน (เถอะ) ,22 ธ.ค. 2009 - 22 ธ.ค. 2009
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :รายการวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย F.M. 101.5 MHz การใช้ประโยชน์ : เรื่อง ทานกล้วยเพื่อสุขภาพ ,18 ม.ค. 2010 - 18 ม.ค. 2010
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :The 19th International Congress of Nutrition 2009 ในส่วน Thailand Pavillian การใช้ประโยชน์ :presentation 1) Seeking an Appropriate Managing Sweetness Approach for School Children and 2)Recipes and Process for Less Sweet Beverages,5 ต.ค. 2009 - 9 ต.ค. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือพิมพ์สยามรัฐ การใช้ประโยชน์ :แนะนำผลิตภัณฑ์บิสกิตถั่วเขียว ขนมเด็กเพื่อสุขภาพที่มีนำตาล ไขมัน และโซเดียมตำ,21 ก.ย. 2009 - 21 ก.ย. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ การใช้ประโยชน์ :ขนมขบเคี้ยวรูปแบบใหม่เอาใจคนรักสุขภาพ บิสกิตถั่วเขียวและสแน็คเบญจรงค์ ลดนำตาล ไขมัน และโซเดียม,18 ก.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :www.vcharkarn.com การใช้ประโยชน์ :ขนมขบเคี้ยวรูปแบบใหม่ เอาใจคนรักสุขภาพ บิสกิตถั่วเขียวและสแน็คเบ็ญจรงค์ ลดนำตาล ไขมัน และโซเดียม,21 ก.ย. 2009 - 21 ก.ย. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือพิมพ์บ้านเมือง การใช้ประโยชน์ :ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ,22 ก.ย. 2009 - 22 ก.ย. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ การใช้ประโยชน์ :ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ บิสกิตถั่วเขียวและสแน็คเบญจรงค์,25 ก.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ การใช้ประโยชน์ :เรื่อง ชะลอชราด้วยไขไก่,29 ก.ย. 2011 - 2 ต.ค. 2012
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :บทความวิชาการ เรื่อง "เรื่องกล้วย กล้วย เพื่อสุขภาพที่ดี",1 ก.ย. 2008 - 1 ต.ค. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :รายการ ถ้าคุณแน่..อย่าแพ้เด็ก (ประถม) ทางช่อง 3 การใช้ประโยชน์ :ประโยชน์ของการบริโภคกล้วย และกล้วยเพื่อสุขภาพ,9 เม.ย. 2009 - 9 เม.ย. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทบลู อิงค์ มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด การใช้ประโยชน์ :ประโยชน์ของการบริโภคกล้วยเพื่อสุภาพ จากเมนูอาหาร,1 ก.ค. 2009 - 31 ก.ค. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :รายการสโมสรสุขภาพ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี การใช้ประโยชน์ : เรื่อง นวัตกรรมขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ รายการสด เวลา 8.30-9.00 น.,14 ต.ค. 2009 - 14 ต.ค. 2010
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการนานาชาติ The 19th International Congress of Nutrition 2009 การใช้ประโยชน์ :เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง Recipes and Process for Less Sweet Beverages Power point presentation in Thai Pavillian Zone ,5 ต.ค. 2009 - 9 ต.ค. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการนานาชาติ The 19th International Congress of Nutrition 2009 การใช้ประโยชน์ :เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง Recipes and Process for Less Sweet Beverages power point presentation in Thai Pavillian Zone ,5 ต.ค. 2009 - 9 ต.ค. 2009
  2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :รีสอร์ทวิล่าพระจันทร์ จ.จันทบุรี การใช้ประโยชน์ :นำสูตรเครื่องดื่มไปผลิตขาย ,17 ก.ย. 2012 - 16 ก.ย. 2019

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของเนตรนภิส 1 ปีล่าสุด

  Year Commercial 6
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท วาไรตี้ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด การใช้ประโยชน์ :บิสกิตถั่วแดง ตราก เอ๋ย ก ไก่,23 ก.ย. 2009 - 1 ต.ค. 2009
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลิตภัณฑ์ธัญพืชอบกรอบ ,24 ก.ย. 2009 - 24 ก.ย. 2009
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด การใช้ประโยชน์ :ข้าวโพดอบกรอบ เดอร์สตาร์,23 ก.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จำกัด (มหาชน) การใช้ประโยชน์ :ปลาแผ่นอบกรอบ,24 ก.ย. 2009 - 24 ก.ย. 2009
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) การใช้ประโยชน์ :แครกเกอร์มันฝรั่ง รส โนริ,23 ก.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :คุกกี้ หนูช้อย,2 พ.ย. 2009 - 2 พ.ย. 2009