Person Image

  Education

  • วท.บ.(สถิติ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2526
  • วท.ม.(สถิติ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2530

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพิศมัย

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของพิศมัย 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01404484 ชื่อวิชา Environmental Toxicology,11 ม.ค. 2010 - 16 ม.ค. 2010