Person Image

  Education

  • วท.บ. (ชีววิทยาประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • M.Sc. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • Ph.D. (Molecular Biotechnology ), Hiroshima University , JAPAN

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของนิติ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของนิติ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 19
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 252599 ชื่อวิชา Thesis,1 มี.ค. 2007 - 30 เม.ย. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 252599 ชื่อวิชา Thesis,1 เม.ย. 2007 - 30 เม.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01253589 ชื่อวิชา Social Analysis for Fishery Management,2 มิ.ย. 2009 - 29 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สภาวิจัย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม : เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง: ความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนากลุ่มหรือสหกรณ์. ,11 ม.ค. 2008 - 11 ม.ค. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าจีนปีที่ 2 แหล่งทุน :สภาวิจัย,2 ม.ค. 2007 - 21 ต.ค. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 252599 ชื่อวิชา Thesis,1 เม.ย. 2007 - 30 เม.ย. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 252599 ชื่อวิชา Thesis,1 เม.ย. 2008 - 29 พ.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 252599 ชื่อวิชา Thesis,1 เม.ย. 2008 - 30 มิ.ย. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 252599 ชื่อวิชา Thesis,1 เม.ย. 2007 - 1 เม.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 1 พ.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 30 ต.ค. 2009
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01251351 ชื่อวิชา Water Quality for Aquaculture,9 ธ.ค. 2013 - 14 ธ.ค. 2013
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01251351 ชื่อวิชา Water Quality for Aquaculture,30 มี.ค. 2016 - 30 มี.ค. 2016
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01251351 ชื่อวิชา Water Quality for Aquaculture,9 ธ.ค. 2013 - 12 ธ.ค. 2013
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01251462 ชื่อวิชา Aquaculture Pond Construction,6 ก.ย. 2010 - 9 ก.ย. 2010
  2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมกุ้งไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :งานวันกุ้งสุราษฎร์,13 ก.พ. 2005 - 13 ก.พ. 2005
  2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาสาเหตุการเจริญเติบโตช้าในกุ้งกุลาดำ แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,15 ต.ค. 2005 - 15 ก.ย. 2007
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01251532 ชื่อวิชา Application of Chem. & Drugs in Aquaculture,12 ก.ค. 2011 - 15 ก.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,9 ส.ค. 2011 - 29 ส.ค. 2011

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของนิติ 2 ปีล่าสุด

  Year Public 9
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งสามร้อยยอด การใช้ประโยชน์ :ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งสามร้อยยอดทางด้านขั้นตอนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายร่วมกับกุ้งกุลาดำ แจกเอกสารแนะนำให้แก่เกษตรกร,1 ม.ค. 2008 - 23 ก.ย. 2009
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งสามร้อยยอด การใช้ประโยชน์ :ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งสามร้อยยอดทางด้านขั้นตอนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายร่วมกับกุ้งกุลาดำ แจกเอกสารแนะนำให้แก่เกษตรกร,1 ม.ค. 2008 - 23 ก.ย. 2009
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม การใช้ประโยชน์ :การนำผลจากการวิจัยในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน ไปจัดประชุมแลกเปลี่ยนกับสหกรณ์นครปฐม,22 ม.ค. 2008 - 12 ส.ค. 2008
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งสามร้อยยอด การใช้ประโยชน์ :ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งสามร้อยยอด และกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งจันบุรี ทางด้านขั้นตอนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายร่วมกับกุ้งกุลาดำ แจกเอกสารแนะนำให้แก่เกษตรกร,1 ม.ค. 2008 - 24 ก.ย. 2009
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งสามร้อยยอด การใช้ประโยชน์ :ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งสามร้อยยอดทางด้านขั้นตอนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายร่วมกับกุ้งกุลาดำ แจกเอกสารแนะนำให้แก่เกษตรกร,1 ก.ค. 2008 - 24 ก.ย. 2009
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งสามร้อยยอด การใช้ประโยชน์ :ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งสามร้อยยอดทางด้านขั้นตอนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายร่วมกับกุ้งกุลาดำ แจกเอกสารแนะนำให้แก่เกษตรกร,1 ต.ค. 2008 - 23 ก.ย. 2009
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งสามร้อยยอด การใช้ประโยชน์ :ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งสามร้อยยอดทางด้านขั้นตอนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายร่วมกับกุ้งกุลาดำ แจกเอกสารแนะนำให้แก่เกษตรกร,1 ก.ย. 2008 - 23 ก.ย. 2009
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งสามร้อยยอด การใช้ประโยชน์ :ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งสามร้อยยอดทางด้านขั้นตอนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายร่วมกับกุ้งกุลาดำ แจกเอกสารแนะนำให้แก่เกษตรกร,1 ก.ค. 2008 - 1 ก.ค. 2008
  2004 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศ การใช้ประโยชน์ :นำข้อมูลไปทำเอกสารเผยแพร่,30 ธ.ค. 2004 - 28 ก.ย. 2009