Person Image

    Education

    • ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
    • พบ.ม. ( พัฒนาการเศรษฐกิจ ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
    • วท.บ. ( เศรษฐศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย