Person Image

  Education

  • วท.ม. เคมีชีวภาพ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของจุรีย์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของจุรีย์ 2 ปีล่าสุด

  Year Academic 5
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยงที่พบบ่อยและการรักษาทางเลือกด้วยสมุนไพร,16 ต.ค. 2009 - 16 ต.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01510541 ชื่อวิชา Zoonoses,19 พ.ย. 2009 - 19 พ.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้สมุนไพรในสัตว์เลี้ยง ในการประชุมวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,11 มิ.ย. 2008 - 11 มิ.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยงที่พบบ่อยและการรักษาทางเลือกด้วยสมุนไพร,16 ต.ค. 2009 - 16 ต.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้สมุนไพรในสัตว์เลี้ยง,11 มิ.ย. 2008 - 11 มิ.ย. 2008

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของจุรีย์ 2 ปีล่าสุด

  Year Commercial 4
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เป็นผลิตภัณฑ์โลชั่นสมุนไพร และ derma scrub ใชัในโรงพยาบาลสัตว์ บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์,26 ก.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2009
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :พัฒนาเป็นโลชั่นเช็ดผิวหนังสุนัขแมวที่เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา เชื้อยีสต์,2 ต.ค. 2009 - 28 ส.ค. 2010
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ผลิตเป็นโลชั่นทาผิวหนังสำหรับสุนัขที่เป็นโรค Malassezia dermatitis ใช้ในโรงพยาบาลสัตว์ บางเขน ,26 ก.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2009
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ผลิตภัณฑ์ KU Natural Miticide Lotion, โลชั่นทองพันชั่ง และโลชั่นตะไคร้หอม ในโครงการพัฒนาวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ สำหรับสุนัขเป็นโรคผิวหนังเนื่องจากเชื้อนี้ ใช้ในโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,20 ก.พ. 2008 - 26 ก.ย. 2009