Person Image

  Education

  • Ph.D. (Linguistics), University of Texas at Austin, สหรัฐอเมริกา, 2535
  • M.A. (Linguistics), University of Texas at Austin, สหรัฐอเมริกา, 2532
  • ศศ.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2518

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอภิลักษณ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอภิลักษณ์ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 31
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการสื่อการสอนการอ่านเขียนภาษาไทยพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน แหล่งทุน :กองทุนการกุศล กว. 2555-2556,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372213 ชื่อวิชา Articulatory Phonetics,1 ม.ค. 2013 - 22 มี.ค. 2013
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการสื่อการสอนการอ่านเขียนภาษาไทยพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน (ระหว่างดำเนินการ) แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย: กองทุนการกุศล กว. 2555-2556,1 ก.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2013
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372511 ชื่อวิชา Phonetics,1 ก.ค. 2008 - 24 ก.ย. 2010
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372511 ชื่อวิชา Phonetics,4 มิ.ย. 2007 - 24 ก.ย. 2010
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372511 ชื่อวิชา Phonetics,30 มิ.ย. 2006 - 24 ก.ย. 2010
  2002 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372213 ชื่อวิชา Articulatory Phonetics,2 ธ.ค. 2002 - 24 ก.ย. 2010
  2004 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372512 ชื่อวิชา Phonology,1 พ.ย. 2004 - 24 ก.ย. 2010
  2004 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372512 ชื่อวิชา Phonology,1 พ.ย. 2004 - 24 ก.ย. 2010
  2002 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372512 ชื่อวิชา Phonology,1 พ.ย. 2002 - 24 ก.ย. 2010
  2000 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372512 ชื่อวิชา Phonology,3 พ.ย. 2000 - 24 ก.ย. 2010
  2001 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372512 ชื่อวิชา Phonology,5 พ.ย. 2001 - 24 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372511 ชื่อวิชา Phonetics,19 มิ.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสะกดนิ้วมืออักษรไทย แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 มี.ค. 2010 - 30 ก.ค. 2010
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372213 ชื่อวิชา Articulatory Phonetics,1 มี.ค. 2012 - 28 มี.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372213 ชื่อวิชา Articulatory Phonetics,1 มี.ค. 2012 - 28 มี.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :California State University and Northridge, California, USA ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The 27th International Technology and Persons with Disabilities Conference,2 มี.ค. 2012 - 2 มี.ค. 2012
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372512 ชื่อวิชา Phonology,1 พ.ย. 2007 - 24 ก.ย. 2010
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 372101 ชื่อวิชา English Phonetics,4 มิ.ย. 2007 - 24 ก.ย. 2010
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการวิจัยพจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย แหล่งทุน :สวพ. มก. อ-ช 4.50,1 ก.พ. 2007 - 31 ก.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 372511 ชื่อวิชา Phonetics,2 ธ.ค. 2008 - 2 ธ.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 372512 ชื่อวิชา Phonology,2 ธ.ค. 2008 - 31 ธ.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :วิทยานิพนธ์ปริญญาโทเรื่อง การตั้งชื่อจังหวัดในภาษามือไทย โดยนายปกป้อง เพชรโสม แหล่งทุน :ทุนส่วนตัวของนิสิต,1 มิ.ย. 2009 - 1 ก.ย. 2011
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :วิทยานิพนธ์เรื่องการตั้งชื่อจังหวัดในภาษามือไทย โดยนายปกป้อง เพชรโสม แหล่งทุน :ทุนส่วนตัวของนิสิต,1 มิ.ย. 2009 - 1 ก.ย. 2011
  2000 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372511 ชื่อวิชา Phonetics,30 มิ.ย. 2000 - 24 ก.ย. 2010
  1999 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการวิจัยการปรับแนวเสียงวรรณยุกต์กับพยางค์ในภาษาไทย แหล่งทุน :สวพ. มก. รหัส ศ-ษ 2.43,1 ต.ค. 1999 - 30 ก.ย. 2000
  2003 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการวิจัยสัทศาสตร์และสัทวิทยาในการอ่านทำนองเสนาะไทย แหล่งทุน :สวพ. มก. รหัส ส-ข. (มน). 1.47,1 ต.ค. 2003 - 30 ก.ย. 2005
  2000 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001599 ชื่อวิชา Thesis,5 มิ.ย. 2000 - 24 ก.ย. 2010
  2002 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372512 ชื่อวิชา Phonology,1 พ.ย. 2002 - 24 ก.ย. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สื่อการสอนการอ่านเขียนภาษาไทยสำหรับผู้พิการทางการได้ยินเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน แหล่งทุน :กองทุนการกุศลกว.,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการสื่อการสอนการอ่านเขียนภาษาไทยพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน (ระหว่างดำเนินการ) แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย: กองทุนการกุศล กว. 2555-2556,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของอภิลักษณ์ 5 ปีล่าสุด

  Year Public 21
  2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยงข้องกับคนหูหนวก หรือต้องติดต่อสื่อสารกับคนหูหนวก การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นสื่อในการติดต่อสื่อสาร และ/หรือเป็นสื่อการเรียนเารสอนบนมือถือและแผ่นกระดานอีเล็กทรอนิกส์,22 ก.พ. 2012 - 31 ธ.ค. 2017
  2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Google Analytics การใช้ประโยชน์ :available for public use at http://pirun.ku.ac.th/~fhumalt/TSS/Home.html,1 ม.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
  2006 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :assta.org การใช้ประโยชน์ :publication online,18 ธ.ค. 2006 - 24 ก.ย. 2010
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Google Scholar การใช้ประโยชน์ :cited by Edmondson, J. The aryepiglottic sphincter and the source-filter theory: evidence from some endangered languages,1 พ.ย. 2007 - 24 ก.ย. 2010
  2003 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Google Scholar การใช้ประโยชน์ :[CITATION] ?Interesting Acoustics and Laryngeal Correlates in Thai Poetic Reading, ? paper presented to the 5th International Symposium on Language and …A Tumtavitikul - Ho Chin Minh City, Vietnam, 2000 Cited by 3,1 ธ.ค. 2003 - 24 ก.ย. 2010
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Google Scholar การใช้ประโยชน์ :[CITATION] The Mid Central Vowel [a] in ThaiA Tumtavitikul - Pan-Asiatic Linguistics: & 2. …, 1996 - Institute of language and Culture for … Cited by 2,3 ธ.ค. 2007 - 24 ก.ย. 2010
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Google Scholar การใช้ประโยชน์ :[CITATION] Thai Poetry: A Metrical AnalysisA Tumtavitikul - Essays in Tai Linguistics, 2001 Cited by 3 ,17 ธ.ค. 2007 - 24 ก.ย. 2010
  1996 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Google Scholar การใช้ประโยชน์ :PDF] Tonal timing and vowel onset characteristics in Thaisealang.net [PDF]D House, JO Svantesson - Proc. Pan-Asiatic Linguistics, 4th International … - sealang.net ... Tumtavitikul, Appiluck. 1995a Tonal movements in Thai. Proc. ICPhS 95. Vol. 1:118-121. Stockholm. Tumtavitikul, Appiluck. 1995b Toward a model of tonal recognition in Thai. Proc. 2nd Symposium on Natural Language Processing: 387-395. Bangkok. ,8 ม.ค. 1996 - 10 ม.ค. 1996
  2004 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Google Scholar การใช้ประโยชน์ :The metrical structure of Thai in a non-linear perspective A Tumtavitikul, PF Tiers - IVth South East Asian Linguistics Society …, 1994 - pirun.ku.ac.th Word / 1 . FF l? /1 aa ?? a 1 l\ 1 l\\ na-m?t-sa-???? 'to pay respect' 312 TUMTAVrriKXJL (7) Word (word level) (F = foot) (syllable level) A strong node, denoted by a vertical line at the level of either F or W, represents prominence. 4. THAI SYLLABLES Surface structures of Thai syllables ... Cited by 7,20 ธ.ค. 2004 - 24 ก.ย. 2010
  2005 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Google Scholar การใช้ประโยชน์ :Perhaps, the tones are in the consonants A Tumtavitikul - Mon-Khmer Studies, 1993 - sealang.net 12 Perhaps, the tones are in the consonants? while level tones, on the other hand, are non-restrictive and freely co-occur with all types of syllables provided that one sonorant segment is minimally present in the rime. For example, (1) khaa 'a kind of grass' kh?a 'a kind of spice'" kh?? 'to ... Cited by 2,19 ธ.ค. 2005 - 24 ก.ย. 2010
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :the International Conference on Human Development: Language, Mind. 2009. การใช้ประโยชน์ :นำเสนอ: เรื่อง “English Phonetics: An e-course offered at Kasetsart University”. and Innovation, Srinakarintarawirot University, August 13-14, 2009, Bangkok, Thailand. ,13 ส.ค. 2009 - 14 ส.ค. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องการเข้าถึงและได้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ 2552 การใช้ประโยชน์ :การนำเสอผลงาน: เรื่องพจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย,16 ก.ค. 2009 - 17 ก.ค. 2009
  2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เผยแพร่ที่ เว็บไซต์ rilc.ku.ac.th การใช้ประโยชน์ :ได้มีการเผยแพร่งภาษาไทยมือออนไลน์เพื่อสาธารณประโยชน์และบริการวิชาการบนเว็บไซต์ที่ rilc.ku.ac.th และมีการเข้าเยี่ยมชมในภาพรวมของเว็บไซต์ที่สามารถนับได้จาก google counter ,20 ต.ค. 2012 - 20 ต.ค. 2012
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :OLAC Record การใช้ประโยชน์ :online archives,1 ม.ค. 2008 - 24 ก.ย. 2010
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Google Scholar การใช้ประโยชน์ :[CITATION] Effects of speaking rate on Thai emphatic toneJ Gandour, A Tumtavitikul, N … - Asia Pacific journal of …, 2002 - WHURR PUBLISHERS Cited by 3,31 ธ.ค. 2007 - 24 ก.ย. 2010
  2002 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :South East Asian Linguistic Archives การใช้ประโยชน์ :online archives,1 ม.ค. 2002 - 24 ก.ย. 2010
  2003 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Google Scholar การใช้ประโยชน์ :CITATION] ?Interesting Acoustics and Laryngeal Correlates in Thai Poetic Reading, ? paper presented to the 5th International Symposium on Language and …A Tumtavitikul - Ho Chin Minh City, Vietnam, 2000 Cited by 3,4 ธ.ค. 2003 - 24 ก.ย. 2010
  2004 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Google Scholar การใช้ประโยชน์ :A Tumtavitikul, PF Tiers - IVth South East Asian Linguistics Society …, 1994 - pirun.ku.ac.th Word / 1 . FF l? /1 aa ?? a 1 l\ 1 l\\ na-m?t-sa-???? 'to pay respect' 312 TUMTAVrriKXJL (7) Word (word level) (F = foot) (syllable level) A strong node, denoted by a vertical line at the level of either F or W, represents prominence. 4. THAI SYLLABLES Surface structures of Thai syllables ... Cited by 7,20 ธ.ค. 2004 - 24 ก.ย. 2010
  2000 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :google scholar การใช้ประโยชน์ :Effects of speaking rate on Thai tonesJ Gandour, A Tumtavitikul, N Satthamnuwong - Phonetica, 2000 - content.karger.com Effects of speaking rate on the production of lexical tones (mid, low, falling, high, rising) were investigated in Thai. Stimuli consisted of bisyllabic adverbials (first syllable unstressed, last syllable stressed) elicited in a fixed syntactic and prosodic environment. For unstressed and ... Cited by 18 ,18 ธ.ค. 2000 - 24 ก.ย. 2010
  2002 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Center for Research in Computational Linguistics, Bangkok การใช้ประโยชน์ :http://seasrc.th.net,31 ธ.ค. 2002 - 24 ก.ย. 2010
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Google Scholar การใช้ประโยชน์ :[CITATION] The Mid Central Vowel [a] in ThaiA Tumtavitikul - Pan-Asiatic Linguistics: & 2. …, 1996 - Institute of language and Culture for … Cited by 2 ,3 ธ.ค. 2007 - 24 ก.ย. 2010