Person Image

  Education

  • M.S.(computer and engineering management), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ไทย, 2540
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพงศ์ศักดิ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของพงศ์ศักดิ์ 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 10
  2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02027423 ชื่อวิชา Testing and Evaluation of Agricultural Machinery and E,8 มี.ค. 2021 - 15 มี.ค. 2021
  2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02027496 ชื่อวิชา Selected Topics in Agricultural Machinery and Mechatro,25 ก.พ. 2021 - 25 ก.พ. 2021
  2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02027498 ชื่อวิชา Special Problems,27 ม.ค. 2021 - 17 ก.พ. 2021
  2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายไร่ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถตัดอ้อยท่อน (อบรมแบบออนไลน์),14 ส.ค. 2021 - 14 ส.ค. 2021
  2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน : บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการพัฒนาทักษะพนักงานขับรถตัดอ้อย,17 ก.ย. 2021 - 18 ก.ย. 2021
  2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน : บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการเก็บเกี่ยวอ้อย โดยใช้รถตัดอ้อย (รุ่นที่ 1),25 ต.ค. 2021 - 26 ต.ค. 2021
  2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน : บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการเก็บเกี่ยวอ้อย โดยใช้รถตัดอ้อย (รุ่นที่ 2),1 พ.ย. 2021 - 2 พ.ย. 2021
  2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายไร่ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถตัดอ้อยท่อน (อบรมแบบออนไลน์),14 ส.ค. 2021 - 14 ส.ค. 2021
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02027231 ชื่อวิชา Principles of Farmstead Irrigation,5 ก.ค. 2011 - 2 ส.ค. 2011
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ฯลฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้ Pocket PC ในการจัดการข้อมูล,5 มิ.ย. 2006 - 6 มิ.ย. 2006