แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของชูศักดิ์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของชูศักดิ์ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 34
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 003575 ชื่อวิชา Advanced Plant Breeding I,7 ก.ค. 2009 - 9 มิ.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 003599 ชื่อวิชา Thesis,6 ก.ค. 2009 - 17 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003599 ชื่อวิชา Thesis,1 ก.ค. 2009 - 24 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 003597 ชื่อวิชา Seminar,5 ม.ค. 2009 - 12 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003599 ชื่อวิชา Thesis,15 มิ.ย. 2009 - 9 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 029471 ชื่อวิชา Principles of Plant Breeding,30 มี.ค. 2009 - 15 พ.ค. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเขตจังหวัดสิงห์บุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :พันธุ์ข้าวและการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว,30 พ.ค. 2007 - 30 พ.ค. 2007
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crop,26 มิ.ย. 2009 - 26 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029491 ชื่อวิชา Research Techniques in Agronomy,20 ก.ค. 2009 - 20 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003591 ชื่อวิชา Research Methods in Agronomy,29 ก.ค. 2009 - 29 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003593 ชื่อวิชา Stat & Com.Packages in Agronomic Research,1 พ.ค. 2009 - 24 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029493 ชื่อวิชา Field Plot Methods in Agronomy,4 พ.ค. 2009 - 17 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 049699 ชื่อวิชา Thesis,8 มิ.ย. 2009 - 8 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด ,20 ส.ค. 2008 - 20 ส.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด ,20 ส.ค. 2008 - 20 ส.ค. 2008
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02049699 ชื่อวิชา Thesis,7 มิ.ย. 2010 - 29 ต.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,31 ส.ค. 2010 - 2 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003599 ชื่อวิชา Thesis,14 มิ.ย. 2010 - 22 ต.ค. 2010
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029471 ชื่อวิชา Principles of Plant Breeding,27 มิ.ย. 2011 - 4 ก.ค. 2011
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003599 ชื่อวิชา Thesis,10 ม.ค. 2012 - 1 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "สถานการณืและแนวโน้มการผลิตข้าวโพดไทยกับความมั่นคงด้านอาหารสัตว์,15 ส.ค. 2012 - 15 ส.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029432 ชื่อวิชา Field Crops for Industry II,1 มิ.ย. 2011 - 28 ก.พ. 2014
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,17 ส.ค. 2009 - 19 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,16 ส.ค. 2009 - 18 ส.ค. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศุนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Biotechnology and Mutation Breeding of Ornamental Plant,29 ส.ค. 2007 - 31 ส.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้รังสีแกมมาในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ,5 ก.ย. 2007 - 5 ก.ย. 2007
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421524 ชื่อวิชา Induced Mutation Technology in Plants,18 ส.ค. 2008 - 19 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,17 ส.ค. 2009 - 20 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุ,13 พ.ค. 2009 - 15 พ.ค. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003575 ชื่อวิชา Advanced Plant Breeding I,12 ก.ค. 2010 - 2 ส.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,15 มิ.ย. 2009 - 22 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421522 ชื่อวิชา Induced Mutation Technology in Plants,12 ก.ย. 2011 - 26 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์พืช รุ่นที่ 5,21 ต.ค. 2011 - 21 ต.ค. 2011
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมวิชาการเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีนิวเคลียร์กับการปรับปรุงพันธุ์พืช,3 เม.ย. 2014 - 3 เม.ย. 2014

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของชูศักดิ์ 2 ปีล่าสุด

Year Public 2
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และชัยนาท การใช้ประโยชน์ :เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ปิ่นเกษตรแจกให้กับเกษตรกรโดยผ่านทางสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือจังหวัด,1 มิ.ย. 2008 - 30 มิ.ย. 2008
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สกว., วช., กรมวิชาการเกษตร, การใช้ประโยชน์ :องค์ความรู้ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในมิติของการผลิต การตลาด การคุ้มครองพันธุ์พืช, การค้าเสรี และการเป็นศูนย์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประชาคมอาเชียนสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เช่น สกว. วช. กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยของประเทศไทย ,5 ธ.ค. 2012 - 13 มี.ค. 2013