แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของคณพล

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของคณพล 3 ปีล่าสุด

Year Academic 18
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,16 ก.ค. 2009 - 16 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401492 ชื่อวิชา Reading in Botany,22 ก.ค. 2009 - 22 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,16 ก.ค. 2009 - 16 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฮอร์โมนพืชและสารสังเคราะห์เพื่อเพิ่มผลผลิตพืช,22 เม.ย. 2009 - 24 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,16 ก.ค. 2009 - 16 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อบรมการใช้ฮอร์โมนพืชและสารสังเคราะห์ เพื่อเพิ่มผลผลิตพื,22 เม.ย. 2009 - 24 เม.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401492 ชื่อวิชา Reading in Botany,22 ก.ค. 2009 - 22 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชีววิทยาประยุกต์ หัวข้อการบรรยายเรื่อง "ต้นศรีทอง พืชพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพเป็นพลังงานสีเขียว",18 ก.พ. 2009 - 18 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401492 ชื่อวิชา Reading in Botany,22 ก.ค. 2009 - 22 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401492 ชื่อวิชา Reading in Botany,22 ก.ค. 2009 - 22 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01441691 ชื่อวิชา Research Methodology in Botany,15 มิ.ย. 2009 - 15 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401492 ชื่อวิชา Reading in Botany,22 ก.ค. 2009 - 22 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,16 ก.ค. 2009 - 16 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,16 ก.ค. 2009 - 16 ก.ค. 2009
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,8 ต.ค. 2015 - 8 ต.ค. 2015
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401492 ชื่อวิชา Reading in Botany,22 ก.ค. 2009 - 22 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401492 ชื่อวิชา Reading in Botany,22 ก.ค. 2009 - 22 ก.ย. 2009
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401455 ชื่อวิชา Physiological Response to Plant Hormones,24 ก.พ. 2012 - 24 มี.ค. 2012