แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอรรถวุฒิ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอรรถวุฒิ 3 ปีล่าสุด

Year Academic 13
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ความสำคัญของ"ไอโอดีน", แหล่งอาหารที่มีไอโอดีน,10 ส.ค. 2011 - 10 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน, ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,ลุ่มแม่น้ำน้อย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่,19 ก.ย. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน, ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,ลุ่มแม่น้ำน้อย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่,19 ก.ย. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน, ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,ลุ่มแม่น้ำน้อย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่,19 ก.ย. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน, ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,ลุ่มแม่น้ำน้อย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่,19 ก.ย. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สมุนไพร:ภูมิปัญญาไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตผลจากสัตว์,15 มิ.ย. 2013 - 15 มิ.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02033499 ชื่อวิชา Specific Practicum,4 มิ.ย. 2012 - 31 ต.ค. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน, ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,ลุ่มแม่น้ำน้อย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่,19 ก.ย. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สมุนไพร:ภูมิปัญญาไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์,15 มิ.ย. 2012 - 15 มิ.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้กวาวเครือขาวต่อสมรรถภาพการให้ไข่และคุณภาพไข่ แหล่งทุน :ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณฯ มก.,2 เม.ย. 2012 - 16 ธ.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สมุนไพร:ภูมิปัญญาไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์,15 มิ.ย. 2013 - 15 มิ.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02033499 ชื่อวิชา Specific Practicum,2 เม.ย. 2012 - 26 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สมุนไพร : ภูมิปัญญาไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์,15 มิ.ย. 2013 - 15 มิ.ย. 2013

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของอรรถวุฒิ 4 ปีล่าสุด

Year Commercial 8
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน, ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,ลุ่มแม่น้ำน้อย การใช้ประโยชน์ :การเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่,19 ก.ย. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มก. การใช้ประโยชน์ : ผลิตไข่ไก่เสริมไอโอดีนจำหน่าย,1 ต.ค. 2011 - 24 ก.พ. 2012
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป (มหาชน) จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลิตอาหารไก่ไข่เสริมไอโอดีน, พรีมิกซ์ไก่ไข่เสริมไอโอดีน ในระดับที่แนะนำจากงานวิจัย,1 ม.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2012
2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเกษมชัยฟาร์มกรุ๊ปจำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลิตไข่ไก่เสริมไอโอดีน,1 ม.ค. 2013 - 31 ธ.ค. 2013
2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเบทาโกร อโกรกรุ๊ป (มหาชน) จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลิตไข่ไก่เสริมไอโอดีน,1 ม.ค. 2013 - 31 ธ.ค. 2013
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มก. การใช้ประโยชน์ :ผลิตไข่ไก่สมุนไพรใบเตย จำหน่ายแก่ผู้บริโภคทั่วไป,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มก การใช้ประโยชน์ : ผลิตไข่ไก่สมุนไพรใบเตย จำหน่ายแก่ผู้บริโภคทั่วไป,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณฯ มก. การใช้ประโยชน์ :ผลิตไข่ไก่เสริมใบเตยหอม,1 ม.ค. 2013 - 31 ธ.ค. 2013