Person Image

  Education

  • Ph.D.(Animal Science ), University of Tennessee
  • วท.ม.(โภชนศาสตร์สัตว์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 2) (เกาตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอรประพันธ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอรประพันธ์ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 26
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทท็อปฟีดจำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กระบวนการผลิตอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของสัตว์,6 พ.ย. 2006 - 6 พ.ย. 2006
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการจัดภาควิชาเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปทางเคมีและฟิสิกส์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ชนิดเม็ดจม,3 พ.ค. 2007 - 25 พ.ค. 2007
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 044527 ชื่อวิชา Feed Quality Assurance,1 พ.ย. 2007 - 3 มี.ค. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056486 ชื่อวิชา Feed Manufaturing Technology,4 มิ.ย. 2007 - 28 ก.ย. 2007
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056486 ชื่อวิชา Feed Manufaturing Technology,1 พ.ย. 2007 - 3 มี.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 044527 ชื่อวิชา Feed Quality Assurance,3 พ.ย. 2008 - 2 มี.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ด,18 ก.พ. 2008 - 20 ก.พ. 2008
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ความสำคัญของ"ไอโอดีน", แหล่งอาหารที่มีไอโอดีน,10 ส.ค. 2011 - 10 ส.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน, ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,ลุ่มแม่น้ำน้อย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่,19 ก.ย. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 044527 ชื่อวิชา Feed Quality Assurance,1 พ.ย. 2007 - 3 มี.ค. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056486 ชื่อวิชา Feed Manufaturing Technology,4 มิ.ย. 2007 - 28 ก.ย. 2007
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปทางเคมีและฟิสิกส์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ชนิดเม็ดจม,3 พ.ค. 2007 - 25 พ.ค. 2007
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ด,18 ก.พ. 2008 - 20 ก.พ. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปทางเคมีและฟิสกส์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ชนิดเม็ดจม,3 พ.ค. 2007 - 25 พ.ค. 2007
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอหารสัตว์อัดเม็ด,18 ก.พ. 2008 - 20 ก.พ. 2008
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน, ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,ลุ่มแม่น้ำน้อย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่,19 ก.ย. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน, ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,ลุ่มแม่น้ำน้อย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่,19 ก.ย. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน, ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,ลุ่มแม่น้ำน้อย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่,19 ก.ย. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สมุนไพร:ภูมิปัญญาไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตผลจากสัตว์,15 มิ.ย. 2013 - 15 มิ.ย. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02033499 ชื่อวิชา Specific Practicum,4 มิ.ย. 2012 - 31 ต.ค. 2013
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน, ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,ลุ่มแม่น้ำน้อย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่,19 ก.ย. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สมุนไพร:ภูมิปัญญาไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์,15 มิ.ย. 2012 - 15 มิ.ย. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้กวาวเครือขาวต่อสมรรถภาพการให้ไข่และคุณภาพไข่ แหล่งทุน :ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณฯ มก.,2 เม.ย. 2012 - 16 ธ.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สมุนไพร:ภูมิปัญญาไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์,15 มิ.ย. 2013 - 15 มิ.ย. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02033499 ชื่อวิชา Specific Practicum,2 เม.ย. 2012 - 26 ต.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สมุนไพร : ภูมิปัญญาไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์,15 มิ.ย. 2013 - 15 มิ.ย. 2013

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของอรประพันธ์ 4 ปีล่าสุด

  Year Commercial 10
  2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน, ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,ลุ่มแม่น้ำน้อย การใช้ประโยชน์ :การเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่,19 ก.ย. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
  2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มก. การใช้ประโยชน์ : ผลิตไข่ไก่เสริมไอโอดีนจำหน่าย,1 ต.ค. 2011 - 24 ก.พ. 2012
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป (มหาชน) จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลิตอาหารไก่ไข่เสริมไอโอดีน, พรีมิกซ์ไก่ไข่เสริมไอโอดีน ในระดับที่แนะนำจากงานวิจัย,1 ม.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2012
  2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเกษมชัยฟาร์มกรุ๊ปจำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลิตไข่ไก่เสริมไอโอดีน,1 ม.ค. 2013 - 31 ธ.ค. 2013
  2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเบทาโกร อโกรกรุ๊ป (มหาชน) จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลิตไข่ไก่เสริมไอโอดีน,1 ม.ค. 2013 - 31 ธ.ค. 2013
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป (มหาชน) จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลิตอาหารไก่ไข่เสริมไอโอดีน, พรีมิกซ์ไก่ไข่เสริมไอโอดีน ในระดับที่แนะนำจากงานวิจัย,1 ม.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2012
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มก. การใช้ประโยชน์ :ผลิตไข่ไก่สมุนไพรใบเตย จำหน่ายแก่ผู้บริโภคทั่วไป,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
  2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มก การใช้ประโยชน์ : ผลิตไข่ไก่สมุนไพรใบเตย จำหน่ายแก่ผู้บริโภคทั่วไป,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
  2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณฯ มก. การใช้ประโยชน์ :ผลิตไข่ไก่เสริมใบเตยหอม,1 ม.ค. 2013 - 31 ธ.ค. 2013
  2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :มีการขอใช้สิทธิ์ข้อมูลจากงานวิจัยโดยบริษัท Gautier Agro Consult ประเทศฝรั่งเศส,18 มิ.ย. 2013 - 17 มิ.ย. 2018