แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสมศักดิ์

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของสมศักดิ์ 2 ปีล่าสุด

Year Public 2
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การใช้ประโยชน์ :โครงการอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร แนวทางการวางแผนและการจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรยายและพาไปศึกษาดูงาน อธิบายถึงการประยุกต์ใช้เทคนิค 3 มิติในการจัดการบริหารจัดการน้ำ ให้เห็นถึงหลัก 3s technology ทั้งในและต่างประเทศ,1 มิ.ย. 2012 - 29 ก.ย. 2012
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมทางหลวง การใช้ประโยชน์ :ทดลอง การปูผิว ทางถนน ทางหลวงหมายเลข 3477 เป็นผิว warmmix road show วันท่ี 3 กย2556เวลา9.30 ณ.อบต.บ้านโพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,3 ก.ย. 2013 - 2 ก.ย. 2017