แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของลักษณ์

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของลักษณ์ 2 ปีล่าสุด

Year Commercial 3
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ การใช้ประโยชน์ :นำเลือดแกะไปใช้ประโยชน์ โดยนำไปใช้เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ ชนิด blood agar ,3 พ.ค. 2012 - 31 ต.ค. 2013
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :สั่งซื้อเลือดแกะจากศูนย์ฯ และนำเลือดแกะไปจำหน่ายเชิงพาณิชย์ให้กับโรงพยาบาล จากนั้นโรงพยาบาลต่างๆ ก็จะไปทำเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อต่อไป,11 ธ.ค. 2012 - 31 ต.ค. 2013
2014 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :การขายเขากวางอ่อนให้กับสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย,8 ธ.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2015