Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2518
  • M.S.(Microbiology), Mississippi State University, สหรัฐอเมริกา, 2524

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสิริพร

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสิริพร 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 4
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052444 ชื่อวิชา Food Plant Sanitation,3 พ.ย. 2008 - 20 ก.พ. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052445 ชื่อวิชา Hazard Analysis & Critical Control Point,3 พ.ย. 2008 - 20 ก.พ. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หลายสถานที่เช่น กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการPre HACCP,18 ธ.ค. 2007 - 3 ต.ค. 2008
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะทาง,30 ส.ค. 2012 - 30 ส.ค. 2012