Person Image

  Education

  • วท.บ.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • Ph.D.(Plant Ecop-hysiology), University of Philippines at Los Banos , ฟิลิปปินส์

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสมบุญ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสมบุญ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 21
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401581 ชื่อวิชา Plant Ecophysiology,7 ก.ค. 2008 - 16 ก.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401581 ชื่อวิชา Plant Ecophysiology,7 ก.ค. 2009 - 15 ก.ย. 2009
  2004 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม (กากส่าเหล้า) เป็นปุ๋ยอืนทรีย์กับหญ้าแฝก (ฉะเชิงเทรา) (2548) แหล่งทุน :กปร.,1 ต.ค. 2004 - 30 ก.ย. 2005
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401555 ชื่อวิชา Physiology of Plant Growth & Development,19 ส.ค. 2009 - 20 ก.ย. 2073
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด (การสร้าง population sources)”,20 ส.ค. 2008 - 20 ส.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด (การสร้าง population sources)”,20 ส.ค. 2008 - 20 ส.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401553 ชื่อวิชา Advanced Physiology of Plant Reproduction,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด (การสร้าง population sources),20 ส.ค. 2008 - 20 ส.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401581 ชื่อวิชา Plant Ecophysiology,4 ส.ค. 2009 - 1 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401555 ชื่อวิชา Physiology of Plant Growth & Development,8 ก.ค. 2009 - 15 ก.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบรรยาย ฝืกงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช,12 มี.ค. 2009 - 29 เม.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบรรยาย ฝืกงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช ,24 เม.ย. 2009 - 28 เม.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์เพื่อป้องกันโรคและแมลงในโรงเก็บ แหล่งทุน :สวพ.มก. และ หน่วยงานต้นสังกัด,1 ก.ย. 2009 - 21 ต.ค. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้สารควบคุมการออกดอกร่วมกับการเพิ่มแสงไฟที่มีผลต่อการออกดอกของแก้วมังกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา แหล่งทุน :งบสถานีวิจัยเขาหินซ้อน,1 ธ.ค. 2010 - 31 ต.ค. 2011
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการวิจัยอิทธิพลหญ้าแฝกกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีผลต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงไม้ผลของสถานีวิจัย แหล่งทุน :กปร.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2011
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 424381 ชื่อวิชา Ecology,1 ม.ค. 2007 - 22 ก.พ. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401114 ชื่อวิชา General Botany,2 มิ.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในสารสกัดจากขี้เลื่อยไม้แดง (X. xylocarpa)ฯ แหล่งทุน :วช. และ สวพ.,30 ก.ย. 2009 - 1 ต.ค. 2011
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401114 ชื่อวิชา General Botany,2 มิ.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 424381 ชื่อวิชา Ecology,3 พ.ย. 2008 - 20 ก.พ. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในสารสกัดจากขี้เลื่อยไม้แดง (X. xylocarpa)ฯ แหล่งทุน :วช. และ สวพ.,30 ก.ย. 2009 - 1 ต.ค. 2011

  Policy

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหารของสมบุญ 2 ปีล่าสุด

  Year Policy 3
  2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศุนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :การใช้สารสกัดสบู่ดำคลุกเมล็ด และฉีดสารป้องกันกำจัดโรครา และแมลง เพื่อเป็นการลดการนำเข้าสารเเคมี ,20 ส.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2010
  2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศุนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :การลดการนำเข้าสารเเคมี,1 ก.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2011
  2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การปลูกหญ้าแฝก,1 ต.ค. 2009 - 31 ส.ค. 2010