Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2519
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของธำรงศิลป

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของธำรงศิลป 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 20
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ดีและถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่เกษตรกรจังหวัดสระบุรี,7 มี.ค. 2008 - 7 มี.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียนและข้าวโพดข้าวเหนียว แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.,1 ก.ย. 2008 - 31 ต.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :แนวทางการเลือกใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิต รายได้ และความปลอดภัยทางชีวภาพ,22 ก.พ. 2008 - 22 ก.พ. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Guangdong Academy of Agricultural Science, China ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Forum on Guangdong-ASEAN Cooperation and Development in Agri-Science and Technology,6 มี.ค. 2009 - 7 มี.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง; การพัฒนาข้าวฟ่างหวานสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันโดยวิธีการผสมกลับ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ลักษณะทางการเกษตรและความดีเด่นของข้าวฟ่างหวานพันธุ์ลูกผสม แหล่งทุน :ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขคกำแพงแสน,1 เม.ย. 2008 - 31 ต.ค. 2008
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง,22 มิ.ย. 2010 - 22 ก.ย. 2010
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูง (2552) แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูง แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ.ตาก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเกษตรกร หลักสูตร การปรับกระบวนการผลิตข้าวโพดในระดับไร่นาสมาชิกสหกรณ์ ระยะที่ 2 จำนวน 240 คน ณ สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ.ตาก,29 ก.ค. 2010 - 29 ก.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยมันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2013
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :งานวันหว่านถั่วเขียวและเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ,23 ก.ย. 2011 - 23 ก.ย. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิต หลักสูตรพิเศษเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,5 มี.ค. 2012 - 6 มี.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิต หลักสูตรพิเศษ สหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยขอนแก่น,15 มี.ค. 2012 - 16 มี.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ได้ผลผลิตดีและคุณภาพสูงในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา,7 ม.ค. 2011 - 8 ม.ค. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิตหลักสูตรการผลิตพืชไร่ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2554 การบรรยายพิเศษภาคค่ำ เรื่อง อรักขาพืช; วัชพืช,23 มี.ค. 2012 - 23 มี.ค. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2015
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ธ.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัย และพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพ แหล่งทุน :สวพงมก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม, สำนักงานเกษตรอำเภสนามชัยเขต และเกษตรกร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การส่งเสริมการใช้มันสำปะหลังสำหรับรับประทานเพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน,9 มิ.ย. 2017 - 9 มิ.ย. 2017

  Policy

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหารของธำรงศิลป 2 ปีล่าสุด

  Year Policy 2
  2007 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ มก. การใช้ประโยชน์ :นำผลงานไปเสนอในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 ครั้ง และจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรได้มีความรู้เกี่ยวกับพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดเทียน 10 ครั้ง,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008
  2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นพันธุ์ข้าวฟ่างหวานสำหรับศึกษาวิจัย และประกอบการเรียนการสอน ด้านธัญพืช พืชอาหารสัตว์ และพืชทดแทนพลังงาน รวมทั้งแนะนำให้เกษตรกรใช้เป็นพันธุ์ปลูก,1 เม.ย. 2009 - 31 ส.ค. 2009

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของธำรงศิลป 3 ปีล่าสุด

  Year Public 4
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวจังหวัดนครราชสีมา การใช้ประโยชน์ :นำข้าวโพดเทียนและข้าวโพดข้าวเหนียวไปปลูกเป็นการค้าพื้นที่ 200 ไร่,1 เม.ย. 2007 - 31 ก.ค. 2007
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวจังหวัดสระบุรี การใช้ประโยชน์ :นำข้าวโพดเทียนและข้าวโพดข้าวเหนียวไปปลูกเป็นการค้าพื้นที่ 250 ไร่,1 เม.ย. 2008 - 31 ก.ค. 2008
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตร มก. คณะเกษตรศาสตร์ มข.คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เกษตรกร การใช้ประโยชน์ :คณะเกษตร มก. (กำแพงแสน)และ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่างหวานเพื่อประกอบการเรียน การสอน และการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้เมล็ดเพื่อการวิจัย เกษตรกร 5 ราย นำเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่างหวานไปทดลองปลูก จำนวน 50 กิโลกรัม ในพื้นที่ 100 ไร่ ,1 เม.ย. 2009 - 31 ส.ค. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยเขาหินซ้อน การใช้ประโยชน์ :ปลุกแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ,1 ต.ค. 2009 - 31 ต.ค. 2012

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของธำรงศิลป 3 ปีล่าสุด

  Year Commercial 3
  2007 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ มก. การใช้ประโยชน์ :ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวเพื่อให้บริการงานวิจัย งานเรียนงานสอน และจำหน่ายจ่ายแจกให้แก่เกษตรกร จำนวน 500 กิโลกรัม,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่งแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อให้บริการงานวิจัย สนับสนุนการเรียนการสอน และจำหน่ายจ่ายแจกให้แก่เกษตรกร ผู้ที่ต้องการทดลองปลูกข้าวฟ่างหวานเป็นการค้า จำนวน 300 กิโลกรัม,1 เม.ย. 2009 - 31 ส.ค. 2009
  2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :สมาชิกของสหกรณ์นิคมแม่สอด จ.ตาก พอใจผลผลิตข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว สุวรรณ 4452 ที่ปลูกทดลองและสาธิตพันธุ์ และการทดลองผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วย จึงขอและมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวสุวรรณ 4452 แต๋ทางศูนย์ไม่มีเมล็ดจำหน่าย จึงซื้อเมล็ดสายพันธุ์แท้ พันธุ์พ่อและแม่ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์สุวรรณ 4452 ให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกใช้กันเอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต คือค่าเมล็ดพันธุ์ ที่ให้ผลผลิตสูงและมีราคาถูกกว่าเมล็ดพันธุ์ของภาคเอกชน ,9 พ.ย. 2011 - 9 พ.ย. 2011