Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2526
  • วท.ม.(พิษวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2535
  • Ph.D.(Toxicology), Virginia Polytechnic and State University , สหรัฐอเมริกา, 2547
  • M.S., Virginia Ploytechnic and State University, สหรัฐอเมริกา, 2543

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของฐิติยา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของฐิติยา 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 9
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02741591 ชื่อวิชา Research Methods in Envi.Science & Technology,14 ธ.ค. 2009 - 19 ธ.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ชีววิทยาของไรขาวและความเป็นไปได้ของไรศัตรูธรรมชาติและสารสกัดจาดพืชบางชนิดต่อการควบคุมไรขาวในสบู่ดำ ( แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2552,5 ก.พ. 2009 - 4 ก.พ. 2010
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403456 ชื่อวิชา Chemical Pollutants,13 ก.พ. 2012 - 14 ก.พ. 2012
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01404484 ชื่อวิชา Environmental Toxicology,11 ม.ค. 2010 - 16 ม.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403456 ชื่อวิชา Chemical Pollutants,20 ธ.ค. 2010 - 15 ม.ค. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02741514 ชื่อวิชา Toxicology of Ecosystem,13 ก.พ. 2012 - 15 ก.พ. 2012
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01404484 ชื่อวิชา Environmental Toxicology,8 ธ.ค. 2009 - 26 ก.พ. 2010
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02741591 ชื่อวิชา Research Methods in Envi.Science & Technology,8 ก.พ. 2012 - 9 ก.พ. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02741514 ชื่อวิชา Toxicology of Ecosystem,27 ก.พ. 2012 - 28 ก.พ. 2012