Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2524
  • วท.ม.(ชีวเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2535
  • ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุคันธรส

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสุคันธรส 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 39
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หน่วยเทคโนโลยีเอนไซม์เอนไซม์และการจัดการของเสีย ฝ่ายนาโนเทคเทคโนโลยีฯ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม ,22 มี.ค. 2010 - 25 มี.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054699 ชื่อวิชา Thesis,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,10 ส.ค. 2009 - 19 ส.ค. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,24 มิ.ย. 2010 - 1 ก.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,10 มิ.ย. 2010 - 17 มิ.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีเอ็นไซม์ และการจัดการของเสีย ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีฯ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :1. เอนไซม์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ,23 มี.ค. 2010 - 25 มี.ค. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หน่วยเทคโนโลยีเอนไซม์เอนไซม์และการจัดการของเสีย ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม,25 พ.ค. 2011 - 27 พ.ค. 2011
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาคุณสมบัติเอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์ แหล่งทุน :มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ,9 ก.พ. 2009 - 15 มี.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาและสกัดเอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำมันและเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,16 มิ.ย. 2011 - 16 มิ.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม,25 พ.ค. 2011 - 27 พ.ค. 2011
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตไบโอดีเซลน้ำมันสบู่ดำด้วยเอนไซม์ไลเปสจากกากสบู่ดำ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,14 ม.ค. 2014 - 15 ก.ย. 2014
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กรดไขมันและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในผลมะพร้าวอ่อนของภาคตะวันตกภายหลังการเก็บเกี่ยว แหล่งทุน :ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว,9 ก.ค. 2012 - 8 ก.ค. 2013
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,11 ม.ค. 2015 - 25 ม.ค. 2015
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054551 ชื่อวิชา Development of Agro-Industrial Product,12 พ.ย. 2012 - 26 พ.ย. 2012
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กิจกรรมการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและการจัดทำสื่อดิจิทัลเพื่อการเผยแพร่ภายใต้โครงการการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป,1 ก.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2015
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,20 ส.ค. 2012 - 31 ส.ค. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการบริการวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร,20 ก.พ. 2017 - 28 ก.พ. 2017
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การติดตามคุณภาพของน้ำอ้อยในขบวนการต้มระเหย และการประยุกต์ใช้เนียร์อินฟราเรดตรวจสอบคุณภาพน้ำอ้อย แหล่งทุน :สกว.,1 มิ.ย. 2016 - 31 ส.ค. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,28 ส.ค. 2017 - 11 ก.ย. 2017
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,29 ส.ค. 2016 - 19 ก.ย. 2016
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หน่วยเทคโนโลยีเอนไซม์เอนไซม์และการจัดการของเสีย ฝ่ายนาโนเทคเทคโนโลยีฯ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม ,22 มี.ค. 2010 - 25 มี.ค. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หน่วยเทคโนโลยีเอนไซม์เอนไซม์และการจัดการของเสีย ฝ่ายนาโนเทคเทคโนโลยีฯ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม ,25 พ.ค. 2011 - 27 พ.ค. 2011
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเอนไซม์เพคติเนสจากผลกล้วยหอมทอง แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.,1 ต.ค. 2006 - 28 ก.ย. 2007
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการผลิตผลิตภัณฑ์ทดสอบตลาดเพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์ที่ไร่ธัญพร แหล่งทุน :คุณอุทิศ ธรรมวาทิน,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม,23 มี.ค. 2010 - 25 มี.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกายวิภาคและเมแทบอลิสมของผนังเซลล์ของเปลือกกล้วยหอมทองที่จุ่มนำ้ร้อน แหล่งทุน :จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,21 ก.ย. 2009 - 30 พ.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม ,25 พ.ค. 2011 - 27 พ.ค. 2011
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง จากโปรตีนรำข้าว,21 มี.ค. 2017 - 22 มี.ค. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง จากโปรตีนรำข้าว,28 มี.ค. 2017 - 29 มี.ค. 2017
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตสารสำคัญจากรำข้าวไรซ์เบอรี่สกัดน้ำมันเพื่อ ผลิตภัณฑ์เสริม สุขภาพและความงาม แหล่งทุน :สภาวิจัยแห่งชาติ,30 มี.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การผลิตโปรตีนรำข้าวที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่และฤทธิ์ทางชีวภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,10 พ.ย. 2014 - 30 มี.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสกัดและศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่ของใยอาหารจากรำข้าวสกัดไขมัน แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 พ.ย. 2016 - 31 พ.ค. 2017
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาคุณสมบัติเอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์ แหล่งทุน :มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ,9 ก.พ. 2009 - 9 ก.พ. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาและสกัดเอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำมันและเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2011
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตไบโอดีเซลน้ำมันสบู่ดำด้วยเอนไซม์ไลเปสจากกากสบู่ดำ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,14 ม.ค. 2014 - 15 ก.ย. 2014
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ขนมครกแช่เยือกแข็ง แหล่งทุน :วช.,25 เม.ย. 2016 - 24 เม.ย. 2018
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,21 ส.ค. 2017 - 31 ส.ค. 2017

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของสุคันธรส 3 ปีล่าสุด

  Year Commercial 3
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คุณอุทิศ ธรรม วาทิน การใช้ประโยชน์ :โครงการผลิตผลิตภัณฑ์ทดสอบตลาดเพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์ที่ไร่ธัญพร ในการผลิตไซรัปกล้วยหอมทอง,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
  2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เมดิฟูดส์ ประเทศไทย จำกัด การใช้ประโยชน์ :“การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต และโปรตีนอัลบูมินจากรำข้าวหีบเย็นสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ” ,13 ส.ค. 2013 - 31 มี.ค. 2015
  2016 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เมดิฟูดส์ ประเทศไทย จำกัด ขอทุน ITAP การใช้ประโยชน์ :การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลเสทเข้มข้นสูงจากรำข้าว ,15 พ.ย. 2016 - 30 มิ.ย. 2017