Person Image

  Education

  • สพ.บ. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • Ph.D. (Agricultural Science), Nagoya University , ญี่ปุ่น, 2530

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอภินันท์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอภินันท์ 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 6
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 501511 ชื่อวิชา Canine Anatomy,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หุ่นจำลองจากยางพารา,4 พ.ย. 2012 - 4 พ.ย. 2012
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :หุ่นจำลองจากยางพารา แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,1 ม.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Japanese Society of Veterinary Science Conference ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Histological and histochemical studies of the intestine in the edible-nest swiftlets, Collocalia germani,3 เม.ย. 2007 - 5 เม.ย. 2007
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47,17 มึ.ค. 2009 - 20 มึ.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47,17 มึ.ค. 2009 - 17 มึ.ค. 2009

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของอภินันท์ 2 ปีล่าสุด

  Year Public 2
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานศึกษาต่าง ๆ การใช้ประโยชน์ :สร้างมูลค่าเพิ่มยางพารา สนับสนุนการเรียนการสอน เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เป็นสินค้าจำหน่ายได้ ส่งออกได้,1 ม.ค. 2007 - 15 ก.พ. 2013
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศรีราชาฟาร์ม การใช้ประโยชน์ :พัฒนาการเลี้ยงจระเข้แบบขังเดี่ยวที่มีพื้นที่กว้างพอที่จะให้จระเข้เคลื่อนไหวได้สะดวกหรือเลี้ยงแบบขังรวมที่มีจำนวนจระเข้ที่ไม่แออัดจนเคลื่อนไหวไม่สะดวกและเกิดการกัดกันทำให้ผิวหนังเป็นแผล,28 ม.ค. 2008 - 1 ต.ค. 2009