Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร), วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, ไทย, 2521

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสมชัย

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสมชัย 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 21
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดการวัชพืช,10 มี.ค. 2009 - 6 พ.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดการวัชพืช ในการฝึกงานนิสิต,9 มี.ค. 2009 - 8 พ.ค. 2009
  2004 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม (กากส่าเหล้า) เป็นปุ๋ยอืนทรีย์กับหญ้าแฝก (ฉะเชิงเทรา) (2548) แหล่งทุน :กปร.,1 ต.ค. 2004 - 30 ก.ย. 2005
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้วฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฝึกงานนักศึกษาสหกิจศึกษา,18 ส.ค. 2009 - 19 ส.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งขาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วันนัดพบเกษตรกร,28 พ.ค. 2009 - 29 พ.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อารักขาพืช,16 ต.ค. 2009 - 16 ต.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อารักขาพืช,26 ต.ค. 2009 - 26 ต.ค. 2009
  2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม (กากส่าเหล้า) เป็นปุ๋ยอืนทรีย์กับหญ้าแฝก (ฉะเชิงเทรา) (2549) แหล่งทุน :กปร.,3 ต.ค. 2005 - 30 ก.ย. 2006
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้สารควบคุมการออกดอกร่วมกับการเพิ่มแสงไฟที่มีผลต่อการออกดอกของแก้วมังกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา แหล่งทุน :งบสถานีวิจัยเขาหินซ้อน,1 ธ.ค. 2010 - 31 ต.ค. 2011
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูง แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาชิกสหกรณ์แกนนำ บ้านแม่ระมาดน้อย ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ละมาด จ.ตาก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเกษตรกร ในงานวันเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพด ปี 2553,20 ก.ย. 2010 - 20 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาชิกสหกรณ์แกนนำ บ้านแม่ระมาดน้อย ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เกษตรกรจำนวน 300 คน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบบรมเกษตรกร ในงานวันเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพด ปี 2553 ,20 ก.ย. 2010 - 20 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแฟ่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิต,18 พ.ค. 2010 - 28 พ.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแฟ่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอรมรมเกษตรกร วันนัดพบเกษตรกร,29 ก.ค. 2010 - 29 ก.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ.ตาก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเกษตรกร หลักสูตร การปรับกระบวนการผลิตข้าวโพดในระดับไร่นาสมาชิกสหกรณ์ ระยะที่ 2 จำนวน 240 คน ณ สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ.ตาก,29 ก.ค. 2010 - 29 ก.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแฟ่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิต,18 พ.ค. 2010 - 18 พ.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแฟ่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิต,28 พ.ค. 2010 - 28 พ.ค. 2010
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิต หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้และขอนแก่น,15 มี.ค. 2012 - 16 มี.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิตหลักสูตรพิเศษเทคโนโลยีการผลิตพืช สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,5 มี.ค. 2012 - 6 มี.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิตหลักสูตรพิเศษ เทคโนโลยีการผลิตพืช สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้และขอนแก่น,15 มี.ค. 2012 - 16 มี.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนักศึกษา หลักสูตรพิเศษ เทคโนโลยีการผลิตพืช ปีการศึกษา 2555 ,1 พ.ย. 2012 - 9 พ.ย. 2012