Person Image

  Education

  • ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • M.A. (Public Policy and Administration), U.S.A.
  • Ph.D.( Economics), Colorado State University , U.S.A.

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเรืองเดช

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของเรืองเดช 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01556514 ชื่อวิชา Conflicts & Problems in Land Use,11 ก.ย. 2010 - 19 ก.ย. 2010