แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสายสนม

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสายสนม 1 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052324 ชื่อวิชา Laboratory in Food Process Technology,16 พ.ย. 2006 - 17 พ.ย. 2006