Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของกมลพรรณ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของกมลพรรณ 4 ปีล่าสุด

  Year Academic 18
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401563 ชื่อวิชา Plant Morphogenesis,16 ก.ค. 2008 - 16 ก.ค. 2008
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401473 ชื่อวิชา Methodology in Plant Tissue Culture,27 ม.ค. 2014 - 27 ม.ค. 2014
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพฤกษศาสตร์ มก. อบรมให้เกษตรกร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฮอร์โมนกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ,24 เม.ย. 2009 - 24 เม.ย. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401554 ชื่อวิชา Stress Physiology of Plant,18 ก.ค. 2007 - 18 ก.ค. 2007
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401554 ชื่อวิชา Stress Physiology of Plant,3 ธ.ค. 2008 - 3 ธ.ค. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401554 ชื่อวิชา Stress Physiology of Plant,18 ก.ค. 2007 - 18 ก.ค. 2007
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,5 ก.ค. 2007 - 5 ก.ค. 2007
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401351 ชื่อวิชา Introductory Plant Physiology,30 ก.ค. 2007 - 30 ก.ค. 2007
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401554 ชื่อวิชา Stress Physiology of Plant,3 ธ.ค. 2008 - 3 ธ.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,10 ก.ค. 2008 - 10 ก.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401351 ชื่อวิชา Introductory Plant Physiology,7 ม.ค. 2008 - 7 ม.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,2 ก.ค. 2009 - 2 ก.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401351 ชื่อวิชา Introductory Plant Physiology,27 ก.ค. 2009 - 27 ก.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401473 ชื่อวิชา Methodology in Plant Tissue Culture,7 ม.ค. 2008 - 18 ก.พ. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401563 ชื่อวิชา Plant Morphogenesis,9 ก.ค. 2008 - 20 ส.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401473 ชื่อวิชา Methodology in Plant Tissue Culture,5 ม.ค. 2009 - 15 ก.พ. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคนิกการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ในรายวิชา 102401,21 มิ.ย. 2009 - 21 มิ.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพฤกษศาสตร์อบรมให้เกษตรกร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฮอร์โมนพืชและสารสังเคราะห์เพื่อเพิ่มผลผลิตพืช,24 เม.ย. 2009 - 24 เม.ย. 2009