Person Image

  Education

  • Ph.D.(Animal Breeding & Genetics), University of Florida, สหรัฐอเมริกา, 2530
  • วท.ม.(พันธุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2520
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2518

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของศรเทพ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของศรเทพ 4 ปีล่าสุด

  Year Academic 11
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002331 ชื่อวิชา Animal Breeding,1 ก.ย. 2006 - 20 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002423 ชื่อวิชา Feed & Feedstuff Processing,3 ธ.ค. 2009 - 3 ธ.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002511 ชื่อวิชา Cellular Metabolism in Animal Production,7 ส.ค. 2009 - 7 ส.ค. 2009
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509211 ชื่อวิชา Veterinary Helminthology,4 พ.ย. 2013 - 27 ธ.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509596 ชื่อวิชา Selected Topics in Veterinary Parasitology,3 มิ.ย. 2013 - 27 ก.ย. 2013
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 520351 ชื่อวิชา Helminthology,9 มิ.ย. 2008 - 12 ก.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509211 ชื่อวิชา Veterinary Helminthology,8 มิ.ย. 2009 - 24 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002331 ชื่อวิชา Animal Breeding,5 ต.ค. 2009 - 5 มี.ค. 2010
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 015221 ชื่อวิชา Animal Science & Technology,1 ก.ย. 2008 - 1 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002537 ชื่อวิชา Swin Breeding System,1 ต.ค. 2009 - 5 มี.ค. 2010