แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอภิชาติ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอภิชาติ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 13
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416558 ชื่อวิชา Analysis of Gene Function & Expression,4 มิ.ย. 2012 - 13 ก.ค. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003579 ชื่อวิชา Molecular Biology in Crop Improvement,1 พ.ย. 2010 - 31 มี.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการอบรมนักวิจัยปาล์มน้ำมันจากประเทศพม่า,6 ก.ค. 2009 - 13 ก.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงพัปาลืมแบบก้าวกระโดด แหล่งทุน :สวก.,1 ก.ค. 2008 - 30 มิ.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007552 ชื่อวิชา Physio.of Horticultural Plants Under Stress,6 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003577 ชื่อวิชา Breeding for Resistance to Diseases & Insects,1 พ.ย. 2010 - 31 มี.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402611 ชื่อวิชา Protein Structure & Function,12 ก.ย. 2011 - 12 ก.ย. 2011
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 402621 ชื่อวิชา Structural Analysis of Biomolecules,2 ม.ค. 2012 - 2 ม.ค. 2012
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003579 ชื่อวิชา Molecular Biology in Plant Breeding,21 พ.ย. 2015 - 21 พ.ย. 2015
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาบุคลากรทางด้านการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล ครั้งที่ 1/2559” วันที่ 27-29 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมเอกลักษณ์ข้าวไทย ชั้น 1 หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม,29 ม.ค. 2016 - 29 ม.ค. 2016
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,12 พ.ย. 2012 - 11 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ผู้ร่วมเสวนาในงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน”,23 ก.พ. 2017 - 24 ก.พ. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Identification of aromatic gene alleles associated with different levels of 2- acetyl-1-pyrroline แหล่งทุน :Thailand Toray Science Foundation,1 มี.ค. 2016 - 28 ก.พ. 2017