Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2522
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2525
  • Ph.D.(Plant Breeding and Cytogenetics), Iowa State University, สหรัฐอเมริกา, 2533

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวิเชียร

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวิเชียร 4 ปีล่าสุด

  Year Academic 11
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครทั่วไป ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิค Near Infrared Spectroscopy",15 มี.ค. 2010 - 19 มี.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีในโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด ที่ให้น้ำมันสูง แหล่งทุน :สวพ.,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน จำนวน 9 ท่าน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย,15 มี.ค. 2010 - 19 มี.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานรัฐและเอกชน จำนวน 9 ท่าน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย,15 มี.ค. 2010 - 19 มี.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน จำนวน 9 ท่าน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย,15 มี.ค. 2010 - 19 มี.ค. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครลงทะเบียนเรียนจากภาครัฐและเอกชนรวม 14 คน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อบรมปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย,3 ต.ค. 2011 - 7 ต.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครลงทะเบียนเรียนจากภาครัฐและเอกชนรวม 14 คน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อบรมปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย,3 ต.ค. 2011 - 7 ต.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครลงทะเบียนเรียนจากภาครัฐและเอกชนรวม 14 คน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อบรมปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย,3 ต.ค. 2011 - 7 ต.ค. 2011
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Study on Extraction and Quality Analysis of of Plai oil (Zingiber cassumunar Roxb.) แหล่งทุน :ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ,1 เม.ย. 2009 - 30 มิ.ย. 2010
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :A Rapid Curcumin Assay in Turmeric Herbal Medicine by Near Infrared Spectroscopy แหล่งทุน :ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการแก่ สกว.,1 เม.ย. 2012 - 31 มี.ค. 2014
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจสอบปริมาณเคอร์คูมินในยาสมุนไพรขมิ้นชันแบบรู้ผลเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโกปี (2555) แหล่งทุน :สกว. ร่วมกับ สวพ.มก.,12 ก.ค. 2012 - 18 เม.ย. 2014