Person Image

    Education

    • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2516
    • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2518
    • Ph.D. (Plant Beeeding), Cornell University, สหรัฐอเมริกา, 2519

    แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเจริญศักดิ์