Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2520
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2522
  • D.Agr.(Plant Virology), University of Osaka Prefecture, ญี่ปุ่น, 2529

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพิสสวรรณ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของพิสสวรรณ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 17
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031372 ชื่อวิชา Plant Health Clinic II,1 ก.พ. 2010 - 8 ก.พ. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031484 ชื่อวิชา Serology in Plant Pathology,2 พ.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008441 ชื่อวิชา Introduction to Plant Virology,16 ธ.ค. 2009 - 23 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :พนักงานบริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมเรื่อง Corn Doctor Project,31 มี.ค. 2010 - 2 เม.ย. 2010
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 736543 ชื่อวิชา Plant Cell & Tissue Culture,15 ก.ค. 2008 - 16 ก.ย. 2008
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031372 ชื่อวิชา Plant Health Clinic II,1 ก.พ. 2010 - 8 ก.พ. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031372 ชื่อวิชา Plant Health Clinic II,6 ก.ย. 2010 - 13 ก.ย. 2010
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการนำร่องการผลิตเสาวรสในระดับฟาร์มโดยใช้พันธุ์สีม่วงปลอดโรคไวรัส แหล่งทุน :สำนักนวตกรรมแห่งชาติ,22 ก.ค. 2008 - 21 ก.ค. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2011 - 13 ม.ค. 2011
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตต้นพันธุ์ไม้ดอกและพืชเศรษฐกิจปลอดโรคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ,8 พ.ค. 2013 - 10 พ.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031469 ชื่อวิชา Laboratory in Plant Pathogens,21 ส.ค. 2013 - 28 ส.ค. 2013
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008561 ชื่อวิชา Advanced Plant Pathology I,8 ก.ย. 2010 - 8 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเสวนาวิชาการพริกครั้งที่ 4 เรื่องทอสโพไวรัสในพริกและมะเขือเทศ,16 มี.ค. 2010 - 16 มี.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031484 ชื่อวิชา Serology in Plant Pathology,2 พ.ย. 2009 - 26 ก.พ. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการคลินิกสุขภาพพืชและการตรวจวินิจฉัย แหล่งทุน :ภาควิช่าโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน,1 มิ.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2011 - 13 ม.ค. 2011
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008699 ชื่อวิชา Thesis,1 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของพิสสวรรณ 5 ปีล่าสุด

  Year Commercial 9
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :ให้บริการซีรัมและการตรวจวินิจฉัยตัวอย่างโรคพืช แก่บุคคลทั่วไป หน่วยงานภาครัฐและเอกชน,1 มิ.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2010
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทซีพี การใช้ประโยชน์ :จำหน่ายชุดตรวจ strip test แบบพกพา สำหรับวินิจฉัยเชื้อ sugarcane mosaic virus ในข้าวโพด ข้าวฟ่าง จำนวน 50 อัน,6 ม.ค. 2010 - 31 มี.ค. 2010
  2007 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มูลนิธิโครงการหลวง การใช้ประโยชน์ :ใช้เทคนิคการขยายต้นพันธุ์เสาวรสปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อขยายจำนวนต้นแม่พันธุ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง และเสาวรสรับประทานสดเป็นไม้ผลขนาดเล็กที่ทำรายได้ให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงปีละหลายล้านบาท,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2010
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :ให้บริการซีรัมและตรวจสอบตัวอย่างโรคพืช สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน,1 มิ.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2010
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คลินิกสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :ให้บริการกับนักวิจัย วิชาการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคพืชที่เกิดจากเชื้อ tospovirus,1 มิ.ย. 2008 - 25 พ.ค. 2012
  2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ในการตรวจเชื้อไวรัส CaCv ในพืชผัก,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรสวนกล้วยไม้ การใช้ประโยชน์ :โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่องการผลิตโปรโตคอร์มกล้วยไม้สกุลหวายสายพันธุ์ต่างๆ ให้ปลอดโรคไวรัสด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญ,1 ต.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2012
  2014 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน การใช้ประโยชน์ :นำไปต่อยอดการผลิตเชิงพาณิชย์,1 ม.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014
  2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ในการตรวจเชื้อไวรัส MYSV ในพืชผัก,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012