Person Image

  Education

  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของณรงค์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของณรงค์ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 16
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008582 ชื่อวิชา Post-Harvest Diseases of Perishable Crops,1 มิ.ย. 2009 - 29 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008474 ชื่อวิชา Natural Products for Plant Protection,2 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008552 ชื่อวิชา Genetics of Host-Parasite Interaction,1 มิ.ย. 2009 - 29 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008474 ชื่อวิชา Natural Products for Plant Protection,1 มิ.ย. 2009 - 29 ก.ย. 2009
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ บางเขน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฝึกอบรมปฏิบัติการเชิงวิชาการ,17 พ.ย. 2013 - 20 พ.ย. 2013
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชสมุนไพรควบคุมโรคพืชสู่เชิงพาณิชย์ แหล่งทุน :ภายใน มก.,1 ต.ค. 2008 - 29 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008552 ชื่อวิชา Genetics of Host-Parasite Interaction,8 มิ.ย. 2009 - 14 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008552 ชื่อวิชา Genetics of Host-Parasite Interaction,8 มิ.ย. 2010 - 21 ก.ย. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008552 ชื่อวิชา Genetics of Host-Parasite Interaction,13 มิ.ย. 2011 - 29 ก.ย. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008552 ชื่อวิชา Genetics of Host-Parasite Interaction,6 มิ.ย. 2012 - 12 ก.ย. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008552 ชื่อวิชา Genetics of Host-Parasite Interaction,1 มิ.ย. 2013 - 10 ก.ย. 2013
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008552 ชื่อวิชา Genetics of Host-Parasite Interaction,27 ส.ค. 2014 - 3 ธ.ค. 2014
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008474 ชื่อวิชา Natural Products for Plant Protection,6 พ.ย. 2012 - 21 มี.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008474 ชื่อวิชา Natural Products for Plant Protection,13 พ.ย. 2013 - 30 ม.ค. 2014
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรปลูกกล้วย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โรคไตรพลายของกล้วยน้ำว้า,6 ก.ค. 2010 - 7 ก.ค. 2014
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008572 ชื่อวิชา Natur.& Syn. Chem. in Plant Dise. Cont. Proc.,17 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015