การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ) ปี 2016

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ)

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20142013 >>