การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปี 2022

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02739351 ชื่อวิชา Data Communication and Computer Network,21 มี.ค. 2022 - 4 พ.ค. 2022

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>