การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2010

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201120102009 >>
Year Academic 8
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01209531 ชื่อวิชา Coastal Engineering,1 ต.ค. 2010 - 4 ม.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420112 ชื่อวิชา General Physics II,5 เม.ย. 2010 - 14 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์มลพิษจากฝุ่นในอากาศในอำเภอศรีราชา แหล่งทุน :กองทุนวิจัย วิทยาเขตศรีราชา,12 ก.ค. 2010 - 11 ก.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง,21 ก.ค. 2010 - 23 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01209531 ชื่อวิชา Coastal Engineering,5 ก.ค. 2010 - 27 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :องค์การอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจำลองคณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง,1 ส.ค. 2010 - 8 ต.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425324 ชื่อวิชา Air & Noise Pollution,4 ม.ค. 2010 - 7 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ปริมาณฝุ่นและมลพิษจากฝุ่นบรรยากาศในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา,3 พ.ค. 2010 - 2 พ.ค. 2011

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>