การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2017

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

41

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 8
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การออกแบบระบบควบคุมและลดการสั่นสะเทือนของแขนกลข้อต่อยึดหยุ่นแบบหลายข้อต่อ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก.,10 ก.พ. 2017 - 10 ก.พ. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208332 ชื่อวิชา Automotive Engineering I,1 ม.ค. 2017 - 1 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208323 ชื่อวิชา Engineering Measurements,1 ส.ค. 2017 - 30 ธ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การออกแบบระบบควบคุมและลดการสั่นสะเทือนของแขนกลข้อต่อยึดหยุ่นแบบหลายข้อต่อ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก.,10 ก.พ. 2017 - 10 ก.พ. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208332 ชื่อวิชา Automotive Engineering I,1 ม.ค. 2017 - 1 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208241 ชื่อวิชา Thermodynamics I,27 ม.ค. 2017 - 15 ก.พ. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208241 ชื่อวิชา Thermodynamics I,23 ม.ค. 2017 - 20 ก.พ. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Heat transfer augmentation in a solar air heater channel with combined winglets and wavy grooves on แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,2 ม.ค. 2017 - 28 ธ.ค. 2018

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201520132011 >>