การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2016

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

30

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

6

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 17
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208332 ชื่อวิชา Automotive Engineering I,1 ม.ค. 2016 - 1 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก.,1 มี.ค. 2016 - 31 ธ.ค. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208332 ชื่อวิชา Automotive Engineering I,1 ม.ค. 2016 - 1 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก.,1 มี.ค. 2016 - 31 ธ.ค. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208332 ชื่อวิชา Automotive Engineering I,1 ม.ค. 2016 - 1 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก.,1 มี.ค. 2016 - 31 ธ.ค. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Heat transfer augmentation in a solar air heater channel with combined winglets and wavy grooves on แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,12 ม.ค. 2016 - 28 ธ.ค. 2018
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก.,10 มี.ค. 2016 - 31 ธ.ค. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Heat transfer augmentation in a solar air heater channel with combined winglets and wavy grooves on แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,12 ม.ค. 2016 - 28 ธ.ค. 2018
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Heat transfer augmentation in a solar air heater channel with combined winglets and wavy grooves on แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,12 ม.ค. 2016 - 28 ธ.ค. 2018
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208332 ชื่อวิชา Automotive Engineering I,1 ม.ค. 2016 - 1 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก.,1 มี.ค. 2016 - 31 ธ.ค. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก.,1 มี.ค. 2016 - 31 ธ.ค. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Experimental and numerical heat transfer investigation in a tubular heat exchanger with delta-wing t แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,12 ม.ค. 2016 - 28 ธ.ค. 2018
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Experimental and numerical heat transfer investigation in a tubular heat exchanger with delta-wing t แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,12 ม.ค. 2016 - 29 มิ.ย. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Heat transfer augmentation in a solar air heater channel with combined winglets and wavy grooves on แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,5 ม.ค. 2016 - 28 ธ.ค. 2018
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Heat transfer augmentation in a solar air heater channel with combined winglets and wavy grooves on แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,12 ม.ค. 2016 - 28 ธ.ค. 2018

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201520132011 >>