การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2015

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

4

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 20
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208431 ชื่อวิชา Power Plant Engineering,18 ส.ค. 2015 - 25 ก.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 208261 ชื่อวิชา Mechanics of Solids,9 ก.พ. 2015 - 30 เม.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208323 ชื่อวิชา Engineering Measurements,1 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208431 ชื่อวิชา Power Plant Engineering,18 ส.ค. 2015 - 29 ก.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนนายเรือ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นายเรือวิชาการ 58,26 ส.ค. 2015 - 28 ส.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208431 ชื่อวิชา Power Plant Engineering,11 ส.ค. 2015 - 25 ก.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208261 ชื่อวิชา Mechanics of Solids,9 ก.พ. 2015 - 24 เม.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208431 ชื่อวิชา Power Plant Engineering,17 ส.ค. 2015 - 12 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208431 ชื่อวิชา Power Plant Engineering,18 ส.ค. 2015 - 18 ก.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208431 ชื่อวิชา Power Plant Engineering,18 ส.ค. 2015 - 18 ก.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208323 ชื่อวิชา Engineering Measurements,1 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03604597 ชื่อวิชา Seminar,26 มี.ค. 2015 - 26 มี.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208241 ชื่อวิชา Thermodynamics I,12 ม.ค. 2015 - 1 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208241 ชื่อวิชา Thermodynamics I,16 พ.ย. 2015 - 7 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208241 ชื่อวิชา Thermodynamics I,12 ม.ค. 2015 - 29 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208241 ชื่อวิชา Thermodynamics I,12 ม.ค. 2015 - 16 ก.พ. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208351 ชื่อวิชา Heat Transfer,21 ต.ค. 2015 - 11 พ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208431 ชื่อวิชา Power Plant Engineering,18 ส.ค. 2015 - 8 ก.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208431 ชื่อวิชา Power Plant Engineering,26 ม.ค. 2015 - 2 ก.พ. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208431 ชื่อวิชา Power Plant Engineering,18 ส.ค. 2015 - 25 ก.ย. 2015

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201520132011 >>
Year Commercial 3
2015 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ :พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ ติดตั้งกล่องสมองกลให้ยานพาหนะของประชาชนที่ติดตั้งกล่องสมองกลและระบบแก๊สจำนวนกว่าร้อยคัน,1 ม.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ :พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ ติดตั้งกล่องสมองกลให้ยานพาหนะของประชาชนที่ติดตั้งกล่องสมองกลและระบบแก๊สจำนวนกว่าร้อยคัน,1 พ.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ :พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ ติดตั้งกล่องสมองกลให้ยานพาหนะของประชาชนที่ติดตั้งกล่องสมองกลและระบบแก๊สจำนวนกว่าร้อยคัน,1 ก.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015