การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2013

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

26

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

2

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208352 ชื่อวิชา Refrigeration I,19 พ.ย. 2013 - 17 ธ.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 208261 ชื่อวิชา Mechanics of Solids,10 มิ.ย. 2013 - 30 ส.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 208261 ชื่อวิชา Mechanics of Solids,11 พ.ย. 2013 - 22 ส.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208331 ชื่อวิชา Internal Combustion Engines,10 มิ.ย. 2013 - 11 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208352 ชื่อวิชา Refrigeration I,17 ธ.ค. 2013 - 17 ธ.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01211497 ชื่อวิชา Seminar,29 ก.ค. 2013 - 29 ก.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03604596 ชื่อวิชา Selected Topics in Mechanical and Design Engineering,8 พ.ย. 2013 - 8 พ.ย. 2013

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201520132011 >>
Year Commercial 3
2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ :พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ ติดตั้งกล่องสมองกลให้ยานพาหนะของประชาชนที่ติดตั้งกล่องสมองกลและระบบแก๊สจำนวนกว่าร้อยคัน,1 เม.ย. 2013 - 31 ธ.ค. 2015
2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ :พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ ติดตั้งกล่องสมองกลให้ยานพาหนะของประชาชนที่ติดตั้งกล่องสมองกลและระบบแก๊สจำนวนกว่าร้อยคัน,1 เม.ย. 2013 - 31 ธ.ค. 2015
2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ :พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ ติดตั้งกล่องสมองกลให้ยานพาหนะของประชาชนที่ติดตั้งกล่องสมองกลและระบบแก๊สจำนวนกว่าร้อยคัน,1 เม.ย. 2013 - 31 ธ.ค. 2015