การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2012

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< >>

Public

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Year:

<< >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 201520132011 >>