การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2011

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

4

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201520132011 >>
Year Commercial 2
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์) การใช้ประโยชน์ :สร้างระบบกระบวนการบรรจุภัณฑ์และจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล โดยนำวัฏจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle หรือ SDLC) มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม หลังการปรับปรุงการสร้างระบบของกระบวนการพบว่า ผลคุณภาพของการปฏิบัติงานดีขึ้น,6 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ การใช้ประโยชน์ :สร้างระบบการจัดการของเสียที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรในกระบวนการกลึงชิ้นงานโลหะ 3 ชนิด คือ (1) การบำบัดน้ำหล่อเย็นที่เสียนำกลับมาใช้ใหม่ (2) การทำความสะอาดถุงมือที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ และ (3) การนำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำ ทำให้ (1) ลดปริมาณของเสียมากกว่า 80% (2) ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบ 9,826,686 บาทต่อปี (3) ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ 2,430,000 บาทต่อปี และ (4) ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 83 ตันต่อปี,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012