การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ปี 2019

33

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01134111 ชื่อวิชา Principles of Marketing,3 ก.ค. 2019 - 10 ม.ค. 2020
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01134411 ชื่อวิชา Marketing Management,15 ก.ค. 2019 - 8 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01134411 ชื่อวิชา Marketing Management,15 ก.ค. 2019 - 8 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01134411 ชื่อวิชา Marketing Management,15 ก.ค. 2019 - 8 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01134341 ชื่อวิชา Marketing Channel Management,9 ธ.ค. 2019 - 30 เม.ย. 2020
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01134432 ชื่อวิชา Price Strategy,9 ธ.ค. 2019 - 30 เม.ย. 2020
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01134411 ชื่อวิชา Marketing Management,15 ก.ค. 2019 - 8 พ.ย. 2019

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202220152013 >>