การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปี 2014

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

2

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122010 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 6
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เทศบาลตำบลกรับใหญ่ การใช้ประโยชน์ :เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรมจากสื่อการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตร,1 ก.ค. 2014 - 29 พ.ย. 2017
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :การประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่โลก,1 มิ.ย. 2014 - 29 พ.ย. 2017
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :การประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่โลก,25 เม.ย. 2014 - 29 พ.ย. 2017
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :การได้รับพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014 ภาคโปสเตอร์,10 ส.ค. 2014 - 10 ส.ค. 2014
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สวนกล้วยไม้แอร์ออร์คิด การใช้ประโยชน์ :วีดิทัศน์ถูกนำไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้,1 ก.ค. 2014 - 31 ต.ค. 2014
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :วิดีทัศน์ถูกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่โลก,1 ม.ค. 2014 - 29 พ.ย. 2017

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>