การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปี 2013

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

1

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122010 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม การใช้ประโยชน์ :การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องในชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม ได้รับทราบความเคลื่อนไหวที่ผศ.เด่นศิริ ทองนพคุณได้ทำงานร่วมกับทีมนักวิจัยและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในโครงการวิจัยนี้,27 ส.ค. 2013 - 9 เม.ย. 2014
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เครือข่ายของชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม การใช้ประโยชน์ :ผศ.เด่นศิริ ทองนพคุณ ได้แนะนำการทำงานของเครือข่ายแต่ละคนด้วยวิธีการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่ทำ เป็นการจัดระบบการทำงานของตนเอง ด้วยข้อความและเก็บเป็นภาพ เพื่อไว้ใช้ในโอกาสต่อไป ถ้ามีผลงานมากๆ จนเป็นที่ยอมรับ ก็สามารถส่งผลงานเข้าประกวดหน่วยงานต่างๆ ได้ ,27 ส.ค. 2013 - 9 เม.ย. 2014
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เครือ เนชั่นกรุ๊ป การใช้ประโยชน์ :ผศ.เด่นศิริ ทองนพคุณ เสนอชื่อ "นายวิถี หลงสมบุญ" เข้าประกวดรางวัล "คนดีแทนคุณแผ่นดิน" ปีพ.ศ. 2557 ต่อหน่วยงาน เนชั่นกรุ๊ป และได้รับรางวัลดังกล่าว เพราะมีผศ.เด่นศิริ ทองนพคุณ เป็นต้นแบบ,27 ส.ค. 2013 - 9 เม.ย. 2014

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>