การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปี 2011

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 5
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02032413 ชื่อวิชา Extension of Sustainable Agriculture,1 ต.ค. 2011 - 30 เม.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02032413 ชื่อวิชา Extension of Sustainable Agriculture,1 พ.ย. 2011 - 30 มิ.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02032413 ชื่อวิชา Extension of Sustainable Agriculture,26 เม.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Southeast Asian Fisheries Development Center Training Department (SEAFDEC/TD) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The Regional Training for the Trainers Course on Ecosystem Approach to Fisheries and Extension Methodologies,6 ธ.ค. 2011 - 6 ธ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :U. of Tsukuba, Japan ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ตีพิมพ์ผลงาน online ลง http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jdsa/.,1 ก.ค. 2011 - 31 ธ.ค. 2011

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122010 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>