การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปี 2010

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008431 ชื่อวิชา Plant Parasitic Nematodes,8 มิ.ย. 2010 - 31 ต.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02047591 ชื่อวิชา Research Methods in Agri. Research & Develop.,10 มิ.ย. 2010 - 13 มี.ค. 2013
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02047591 ชื่อวิชา Research Methods in Agri. Research & Develop.,10 มิ.ย. 2010 - 13 มี.ค. 2013
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01001597 ชื่อวิชา Seminar,29 พ.ค. 2010 - 29 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02047591 ชื่อวิชา Research Methods in Agri. Research & Develop.,10 มิ.ย. 2010 - 13 มี.ค. 2013
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The Southeast Asian Fisheries Development Center-Training Dept (SEAFDEC-TD) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :A Short-term Training Program on Coastal Fisheries Management and Extension Methodology,6 ก.ย. 2010 - 23 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02047591 ชื่อวิชา Research Methods in Agri. Research & Develop.,10 มิ.ย. 2010 - 13 มี.ค. 2013

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122010 >>
Year Policy 2
2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานจังหวัดสระบุรี การใช้ประโยชน์ :การกำหนดนโยบายในการกำกับและขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานเชิงเกษตรนิเวศ ของผู้ประกอบการจังหวัดสระบุรี,14 ก.พ. 2010 - 13 มี.ค. 2013
2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานจังหวัดสระบุรี การใช้ประโยชน์ :การกำหนดมาตรการและตัวชี้วัดในการส่งเสริมการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศในจังหวัดสระบุรี,3 ก.พ. 2010 - 13 มี.ค. 2013

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 2
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดชัยภูมิ, นครราชสีมา, พัทลุง การใช้ประโยชน์ :การสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบของเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ เรื่อง การจัดการของเสียสำหรับฟาร์มสุกรขนาดเล็กและขนาดกลาง (ได้รับทุนการวิจัยและเผยแพร่จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) (27 หน้า),12 ส.ค. 2010 - 13 มี.ค. 2013
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้ประกอบการในโซ่อุปทานสุกรของไทย การใช้ประโยชน์ :เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ เรื่อง "การจัดการของเสียสำหรับฟาร์มสุกรขนาดเล็กและขนาดกลาง" ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (27หน้า),12 ส.ค. 2010 - 13 มี.ค. 2013

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>